Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výnimka z času lovu diviačej zveri a Plán eradikačných opatrení

10-02-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Sekcia lesnícka

 Adresát: podľa rozdeľovníka

Váš list číslo zo dňa naše číslo vybavuje/tel. Bratislava
    804 /2009-730/228 Ing. Lajda/ 02/59266519 04. 02. 2009


Vec

Výnimka z času lovu diviačej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 03.02.2009, na základe úloh obsiahnutých v „Pláne eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2009“,  podľa § 14 Vyhlášky MPVž SSR č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov

povoľuje výnimku

z § 2 ods. 1 písm. a) bodu 7 citovanej vyhlášky a povoľuje lov diviačej zveri pre všetkých užívateľov poľovných revírov na území Slovenskej republiky aj v čase:

sviňa divá – diviak, diviačica okrem vodiacej diviačice, lanštiak a diviača – od 04. 02. 2009 do 15.07.2009 a od 01.01.2010 do 31.01.2010

Zároveň povoľuje lov tejto zveri formou spoločných poľovačiek v čase od 1.10.2009 do 31.1.2010.

Organizačné zabezpečenie a postup Obvodných lesných úradov pri schvaľovaní Plánov chovu a lovu diviačej zveri pre poľovnícku sezónu 2009 – 2010, ako aj možnosti organizovania spoločných poľovačiek v infikovanej oblasti je stanovené v „Pláne eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2009“

prof. Ing. Július Novotný, CSc., v.r
generálny riaditeľ

Rozdeľovník:

  1. Všetky krajské lesné úrady
  2. Všetky obvodné lesné úrady
  3. Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
  4. Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce
  5. Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava

Na vedomie:

  1. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
  2. Štátna veterinárna a potravinová správa, Bratislava

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood