Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva ministra Bíreša poľnohospodárom

05-10-2023

Rezort pôdohospodárstva prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v týchto dňoch finalizuje administráciu žiadostí o priame platby a žiadostí o nenávratné finančné príspevky v prípade projektových výziev na modernizáciu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Bez súčinnosti žiadateľov však PPA nemôže peniaze zasielať ani tým, ktorí si už povinnosti voči PPA splnili. 

,,Chcem apelovať na všetkých žiadateľov či už o priame platby alebo aj peniaze na investičné projekty. Sledujte  si  svoje elektronické schránky, preberajte zásielky na pošte, nenechávajte si zasielanie dokumentov, ktoré od vás PPA žiada na poslednú chvíľu, pretože tým brzdíte vyplácanie peňazí nielen sebe, ale aj ostatným žiadateľom,“ vyzval poľnohospodárov minister Jozef Bíreš. 

PPA v tomto roku zaviedla niekoľko noviniek, ktoré vyplývajú z novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. Jednou z nich je, že k podávaniu žiadostí o priame platby je prijímateľ povinný priložiť aj Prílohu č. 1, tzv. súpis vlastníckych a užívateľských vzťahov prijímateľa k obhospodarovanej pôde. Na žiadosť poľnohospodárov, predĺžila PPA termín na podávanie tejto prílohy z 31. mája 2023 až na 31. júla 2023, teda o dva mesiace. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Vyhoveli sme poľnohospodárom, ktorí avizovali, že potrebujú viac času na splnenie novej zákonnej povinnosti, predkladať súpis vlastníckych a užívateľských vzťahov. Tento, z našej strany ústretový krok, im pomohol skompletizovať túto prílohu.“ Z viac ako 18 tisíc doručených žiadostí musela PPA v tretine prípadov kontaktovať prijímateľov, aby tieto informácie doplnili.

V súčasnosti agentúra eviduje 252 subjektov, ktoré stále nezareagovali na výzvu o úpravu príloh. Táto skutočnosť má vplyv na úspešné administrovanie preddavkov, preto je potrebné, aby aj tieto subjekty čo najskôr reagovali. Okrem toho to ovplyvní aj informovanie prijímateľov zo strany PPA o tom, či ich žiadosť bude zaradená do niektorého z viacročných opatrení neprojektových podpôr, tzv. záväzkov. Tie si uviedli vo svojich žiadostiach a PPA sa k nim plánuje vyjadriť od 16. októbra 2023. PPA predpokladá, že preddavky začne  vyplácať v prvej polovici novembra 2023.

Minister vyzýva na spoluprácu aj úspešných žiadateľov o projektové podpory, ktorí sa zapojili do podopatrení 4.1 a 4.2. Ide o 216 miliónov EUR na rozvoj poľnohospodárstva a 238 miliónov EUR pre potravinárov. V tejto chvíli je už väčšia časť projektov zazmluvnená. Aby zazmluvnený  žiadateľ dostal finančné prostriedky, je potrebné, aby zaslal na PPA žiadosť o platbu. Administrácia celého procesu nie je náročná, ale je nevyhnutná pre čerpanie finančných prostriedkov. Bez jej ukončenia nie je možné vyplatiť finančné prostriedky úspešným žiadateľom. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood