Facebook Statistics

Aktuality

Výzva na predkladanie projektových návrhov v rámci projektu 2003-004-995-03-12 Phare Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu

21-04-2005
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - Agentúra pre podporu regionálneho rozvoja vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov na 2 oblasti aktivít (Opatrenie 1 "Ľudia ľuďom" a okno 2 "Technické projekty malej škály a iné infraštruktúrne projekty"), ktoré sú určené na podporu rozvoja regionálnej infraštruktúry v slovensko-ukrajinskej hraničnej oblasti s finančnou pomocou z národného programu Phare 2003 Európskych spoločenstiev. Plné znenie Smerníc pre žiadateľov a bližšie informácie sú k dispozícií na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja -Agentúra pre podporu regionálneho rozvoja, adresa pre osobné prevzatie podkladov je Špitálska 8, 816 44 Bratislava 1, poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 a na nasledovnej internetovej stránke: www.build.gov.sk. Uzávierka pre predkladanie projektových návrhov je 20. júna 2005, do 16:00 hod.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood