Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vyzvania na predkladanie ŽoNFP

06-12-2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvania pre:

Opatrenie Kontrola a presadzovanie vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
                                                                                          a
Opatrenie Technická pomoc vyzvania č. OPRH-TP-A6-2017-01, OPRH-TP-A1-2016-01, OPRH-TP-A3-2016-02, OPRH-TP-A4-2016-03, OPRH-TP-A5-2016-04, OPRH-TP-A7-2016-05, OPRH-TP-A8-2016-06 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo financií SR – certifikačný orgán, Orgán auditu (Ministerstvo financií SR) vrátane spolupracujúcich orgánov, Pôdohospodárska platobná agentúra – sprostredkovateľský orgán a CKO (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood