Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4 + 4 v Budapešti

11-10-2021

Bratislava, 11. októbra 2021 – Proces prijatia strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a udržateľné potravinové systémy s dôrazom na ich digitálnu transformáciu a výzvy súvisiace s plytvaním potravín, boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska, ktorá sa uskutočnila v piatok (8. 10.) v Budapešti.

Stretnutie agroministrov sa konalo pod záštitou Maďarskej republiky, ktorá od 1. júla 2021 predsedá zoskupeniu krajín V4. Ministerská konferencia prebiehala v rámci výstavy národnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy OMÉK (7. – 10.10.) a súbežne počas svetovej výstavy poľovníctva a prírody „One with Nature“.

Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Počas diskusie sa potvrdilo, že členské štáty sa zhodujú vo viacerých kľúčových otázkach v súvislosti s predložením a postupom schvaľovania národných strategických plánov SPP zo strany EK. Dôkazom toho je aj prijatie spoločnej deklarácie ministrov k procesu schválenia strategických plánov v závere konferencie. Podľa ministra S. Vlčana je v otázke finalizácie strategických plánov nevyhnutné, aby EK prijala sekundárnu legislatívu v čo najskoršom možnom termíne. ,,Ak EK schváli a zverejní uvedenú legislatívu až na konci roka, nemôže od členských štátov očakávať predloženie finálnych návrhov strategických plánov do 31. decembra 2021,“ uviedol Samuel Vlčan.

V otázke udržateľných potravín delegácie ocenili organizáciu nedávneho samitu OSN k trvalo udržateľným systémom, na ktorom zúčastnené štáty opakovane potvrdili svoje záväzky pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 (SDG´s). Minister Vlčan vo svojom vystúpení zdôraznil, že pri transformácii potravinových systémov na regionálnej úrovni je prioritou zabezpečiť zdravú výživu občanov SR, pričom osobitná pozornosť by mala byť venovaná najmä mládeži a zlepšovaniu stravovacích návykov.

V spojitosti s výzvami súvisiacimi s plytvaním potravín agroministri zhodne poukázali na to, že ide o závažný globálny problém, ktorého riešenie si vyžaduje neustále úsilie a zapojenie všetkých členských štátov. V závere ministerskej konferencie bola prezentovaná aj informácia o realizovanej konferencii BIOEAST, ktorej hlavným cieľom bolo predstavenie Výhľadovej správy Iniciatívy a diskusia o prioritných otázkach v oblasti udržateľného biohospodárstva.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood