Facebook Statistics

Aktuality

Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 vo Vyšehrade

07-03-2022

Závažná situácia na Ukrajine, príspevok strategických plánov SPP k spravodlivejšiemu a zelenšiemu európskemu poľnohospodárstvu, udržateľné cykly uhlíka, ako aj  udržateľné potravinové systémy EÚ, boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska 4. marca vo Vyšehrade.

Stretnutie agroministrov sa uskutočnilo pod záštitou Maďarska, ktoré od 1. júla 2021 predsedá zoskupeniu krajín V4 (od 1. júla 2022 prevezme predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Slovenská republika).

Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč. V úvode stretnutia všetky delegácie vyjadrili solidaritu obyvateľom Ukrajiny, ktorá sa momentálne nachádza uprostred vojnového konfliktu s Ruskom. Zároveň sa zhodli v názore, že aktuálne dianie u našich susedov nemôže byť nikomu ľahostajné a Ukrajine by mala byť  poskytnutá potrebná humanitárnu pomoc. V tomto kontexte bola zdôraznená aj kľúčová úloha agrosektora, najmä čo sa týka zabezpečenia dostatočných zásob potravín.

V diskusii o strategických plánoch sa potvrdilo, že členské štáty sa zhodujú vo viacerých kľúčových otázkach v súvislosti s ich schvaľovaním. Zdôrazňovaná bola aj potreba konštruktívneho prístupu zo strany Komisie a aktívnej komunikácie s členskými štátmi. Často skloňované bolo aj lepšie zacielenie priamych platieb a zelené ambície strategických plánov. Vo vzťahu k príspevku strategických plánov k cieľom Európskej zelenej dohody, delegácie zhodne poukázali na dôležitosť zohľadnenia rozličných východiskových pozícií v členských štátoch. Jednotný postoj prítomných delegácií potvrdilo aj prijatie spoločnej deklarácie ministrov k príspevku národných strategických plánov k spravodlivému a zelenšiemu poľnohospodárstvu EÚ v závere konferencie. Ako uviedol aj štátny tajomník M. Kováč ,,aby mohli poľnohospodári od r. 2023 efektívne využívať nové platby, z pohľadu Slovenskej republiky bude esenciálne schváliť strategický plán čo najskôr. Za nemenej dôležité považujeme aj včasné prijatie sekundárnej legislatívy, na základe ktorej budú pripravené aj príslušné vnútroštátne predpisy“. Podľa slov štátneho tajomníka plánuje SR dosiahnuť spravodlivejšie rozdelenie podpory príjmov prostredníctvom komplementárnej redistributívnej podpory príjmu, stropovaním  a znižovaním platieb, ako aj prostredníctvom eko-schém.

V rámci diskusie o uhlíkovom poľnohospodárstve delegácie uviedli, že nový koncept má potenciál významne prispieť k dosahovaniu spoločných klimatických cieľov, a zároveň poskytnúť poľnohospodárom a lesníkom nový zdroj príjmu. Dôležité však bude zamedziť možnej finančnej a administratívnej záťaži vyplývajúcej zo zavedenia navrhovaného systému. Štátny tajomník Kováč vo svojom vystúpení zdôraznil, že SR bude prostredníctvom SP SPP implementovať viaceré opatrenia prispievajúce k znižovaniu emisií uhlíka, tomuto cieľu budú napomáhať aj intervencie v rámci rozvoja vidieka. Dôraz bude kladený aj na podporu vzdelávania a poradenských služieb pre poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa v danej oblasti. Rezort pôdohospodárstva taktiež v súčasnosti rozpracúva koncept uhlíkovej a vodnej banky ako strategicky účinný a koncepčný nástroj ocenenia a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny, uviedol Kováč.

V otázke budovania udržateľných potravinových systémov delegácie zhodne poukázali na význam krátkych dodávateľských reťazcov pri dosahovaní stanoveného cieľa. Často skloňovaná bola aj nevyhnutnosť podpory združovania lokálnych producentov a kolektívnej realizácie produkcie, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad aj na životné prostredie. Dôkazom jednotného prístupu zúčastnených krajín bolo aj podporenie Záverov maďarského predsedníctva vo V4 k udržateľným potravinovým systémom.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood