Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Združenie VLK v prípade v oblasti Čergov preukázateľne uvádza nepravdivé informácie

09-11-2017

Upozorňujeme, že Lesoochranárske združenie (LOZ) VLK v prípade v oblasti Čergov preukázateľne uvádza nepravdivé informácie. LESY SR realizujú v danej lokalite obnovu lesa, ktorá prebieha šetrným spôsobom, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtáctva budú zachované na celej ploche. Opatrenia prebiehajú v súlade s platným Programom starostlivosti o les, ktorý bol pripravený za účasti odborníkov a verejnosti. Združenie VLK nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom pozemkov v dotknutom území.

  • LESY SR realizujú v oblasti Čergovských vrchoch obnovu lesa, ktorá prebieha šetrným spôsobom s maximálnym ohľadom na vzácne vtáctvo
  • Stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov budú zachované na celej ploche
  • Opatrenia prebiehajú v súlade s platným Programom starostlivosti o les, ktorý bol pripravený za účasti odborníkov a verejnosti
  • LOZ VLK nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom pozemkov v dotknutom území

Oceňujeme záujem LOZ VLK o ochranu prírody, máme však za to, že ani v občianskych aktivitách nemožno opomínať odbornosť a zákonnosť. Hospodárenie v lese sa riadi tzv. Programom starostlivosti o les (PSL), ktorý je platným a uznávaným nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. PSL môžu vyhotovovať len odborne a technicky spôsobilé fyzické alebo právnické osoby. Účastníkmi konania sú vlastníci, obhospodarovatelia lesov, orgány štátnej správy a ich prostredníctvom aj ďalšie odborné organizácie a verejnosť. Takýto Program bol vyhotovený aj v oblasti Čergov a akákoľvek činnosť v tejto lokalite sa plánom starostlivosti o les prísne riadi.

Štátny podnik LESY SR, odštepný závod Prešov vykonáva v oblasti prameňa riečky Ľutinka v Čergovskom pohorí obnovnú ťažbu v 110-ročnom hospodárskom poraste. Ide o systematické opatrenie realizované v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy pre príslušné lesné celky. V žiadnom prípade sa nejedná o invazívne vyklčovanie 200-ročných porastov. Zoskupenie VLK nie je podľa nám dostupných informácií  žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom predmetných pozemkov, tak ako to prezentuje vo svojich vyjadreniach. Ťažba prebieha na lesnom pozemku, ktorý  spravujú LESY SR v zmysle platnej legislatívy a vlastníci lesov sú spokojní s vykonávaním predpísaného spôsobu hospodárenia, neevidujeme žiadnu sťažnosť.

Ťažba dreva je v danej lokalite realizovaná čo najjemnejším spôsobom, mimo vegetačného obdobia, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtákov zostávajú ponechané. Obnovná ťažba prebieha postupne so zámerom počas 30-ročnej doby postupne prerieďovať materský porast a vytvárať tým vhodné podmienky pre vznik nasledujúceho podrastu na základe predpísaného plánu opatrení.

Prílohy:

V predmetnej oblasti vykonávajú LESY Slovenskej republiky štátny podnik obnovnú ťažbu v dielci 398. Podľa listov vlastníctva je štátny podnik LESY SR, ako účastník právneho vzťahu k nehnuteľnostiam vedený ako správca. Na základe nám dostupných informácií  Lesoochranárske zoskupenie VLK, na predmetných parcelách nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom.

LESY SR š. p. hospodária v danej oblasti len v časti porastov. Ostatná plocha je obhospodarovaná inými subjektmi. Informácie o vlastníctve je možné preveriť na stránke pomocou Elektronických služieb katastra nehnuteľností na adrese https://kataster.skgeodesy.sk

Lesoochranárske zoskupenie VLK je vlastníkom parciel C KN 798/2, 798/3 (LV 510), ktoré sú však mimo JPRL 398-01.

Vysvetlivky:

JPRL - Jednotka priestorového rozdelenia lesa je základnou jednotkou pre zisťovanie stavu lesa, plánovanie hospodárenia, vedenie lesnej hospodárskej evidencie a kontroly hospodárenia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood