Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“

12-06-2023

Konferencia, ktorá sa konala 8. júna v Trenčíne bola v poradí druhou, kde sa stretli zainteresovaní aktéri (tvorcovia politík a ich adresáti) s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.

Ide o platformu, v rámci ktorej sa postupnými krokmi tvorí základný rámec Vízie pre atraktívnejší vidiek SR v horizonte roku 2040 s ambíciou predložiť ju do Národnej rady SR, ako náš národný príspevok k Vidieckemu paktu EÚ vytvorenému na implementáciu dlhodobej vízie EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040.

Konferenciu organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Vidieckym parlamentom, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Program bol rozdelený do dvoch blokov. V prvom bloku sa  prezentovali aktuálne a plánované výzvy Programu rozvoja vidieka a podpory najmenej rozvinutých okresov cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj integrované vodné, pôdne a klimatické plánovanie v podobe Cestovnej mapy obehového bio-hospodárstva v rámci Podpory vidieka v oblasti manažmentu vôd, živín, OZE a klímy. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prezentovala aktuálnu situáciu v oblasti prevencie plytvania potravinami na globálnej, európskej a národnej úrovni, ako aj výstupy výskumného a inovatívneho projektu FOODRUS (viac informácií a možnosti zapojenia sa do výskumu: www.jedloniejeodpad.sk). Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) poukázalo na existenčné problémy, ktorým aktuálne čelia mestá a obce a potrebujú koncepciu ich stabilizácie. Trenčiansky samosprávny kraj vyzval k spájaniu sa na všetkých úrovniach a vo všetkých etapách a k vzájomnej podpore pri dosahovaní spoločných cieľov pre vidiek.

V druhom bloku sa interaktívnou formou práce v štyroch skupinách aktívne zapojili všetci účastníci konferencie do formulácie návrhov ako sa zjednotiť pre rozvoj vidieka a identifikovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.

Ambíciou je spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a rôzne rezorty pod spoločným cieľom. Po skončení konferencie sa uskutočnil Okrúhly stôl, kde sa na pracovnej úrovni medzi rôznymi partnermi hľadali možnosti ako prakticky spolupracovať a lepšie komunikovať pri rozvoji vidieka a príprave strategických dokumentov pre jeho rozvoj.

Snahou je pravidelne sa stretávať a diskutovať o návrhoch na prehĺbenie komunikácie a nájsť správny formátu tvorby medzirezortného prierezového partnerstva, v rámci ktorého by sa formulovali konkrétne uchopiteľné a zrozumiteľné odporúčania, doktrína pre vidiek a overovanie dôsledkov rôznych politík na vidiek (tzv. rural proofing). Je nevyhnutné vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu odborníkov pre vidiek na koordináciu a prepojenie rôznych politík a stratégií a vyriešiť ich rozhodovaciu právomoc  a záväznosť rozhodnutí.

Aby vidiek žil je potrebné tam nielen udržať ľudí, ale aj prilákať nových. Osobitne treba podporovať rozmanité aktivity pre deti a mládež,  malých lokálnych poľnohospodárskych producentov rozvíjajúcich vidiecky turizmus a kultúru.

Vzišla požiadavka na komplexný prístup k vidieku, aby sa prepojili všetci aktéri žijúci na vidieku a pracujúci pre vidiek, čo si vyžaduje zásadnú zmenu. Vidiek je jeden živý organický celok a treba k nemu tak pristupovať.

Je nutné posilniť existujúce mechanizmy a nástroje, napr. prepájať regionálne poradenské centrá,  zlepšovať komunikáciu a koordináciu na lokálnej úrovni. Funkčný mechanizmus spolupráce by mal vznikať zdola spoluprácou starostov, miestnych akčných skupín a ďalších zainteresovaných subjektov.

Ďalšiu konferenciu, kde sa budú prezentovať príklady dobrej praxe, plánujeme uskutočniť v druhej polovici septembra.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood