Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky – priame platby

07-09-2016

V  nadväznosti na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) EÚ pre roky 2014 – 2020, ukončenú prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a príslušných delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie, bol v priebehu minulého roka opäť zahájený proces zjednodušovania SPP EÚ. Zjednodušenie SPP EÚ sa sústreďuje do oblastí zmien a doplnení delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie, z ktorých majú mať predovšetkým prospech poľnohospodári. Zjednodušenie SPP je tiež jednou z kľúčových priorít komisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phila Hogana.

V súvislosti s rokom podávania žiadostí 2016 Komisia pripravila viacero legislatívnych úprav, pričom z nich najvýznamnejšou je zmena Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorou sa zavádzajú priaznivejšie pravidlá v prípadoch administratívnych sankcií v súvislosti s nadhodnotením plôch pre režim jednotnej platby na plochu, režim pre mladých poľnohospodárov, platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami. Uvedená úprava zavádza tiež systém tzv. „žltej karty“, čo v praxi znamená, že žiadatelom, ktorí ešte nedostali správne sankcie z dôvodu nadhodnotenia plôch pre daný režim pomoci, sa administratívna sankcia zníži o 50 %. Bližšie informácie je možné nájsť na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1473252631462&uri=CELEX:32016R1393

V súvislosti s rokom podávania žiadostí 2017 sa očakáva prijatie ďalšieho legislatívneho balíka zjednodušovania SPP EÚ, ktorým sa zmenia a doplnia Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014. Komisia má, v nadväznosti na výsledky verejnej konzultácie, ktorá sa konala v období od decembra 2015 do marca 2016, v úmysle harmonizovať pravidlá postupov prospešných pre klímu a životné prostredie tzv. „greening“, najmä s cieľom zjednodušiť implementáciu oblastí ekologického záujmu (ďalej len „EFA“). Cieľom má byť taktiež zjednodušenie pravidiel pre poľnohospodárov, ale aj zvýšenie environmentálnych benefitov. Medzi hlavné opatrenia, ktoré Komisia v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2017 navrhuje, patrí:

  • lepšie špecifikácia činností, pokiaľ ide o pôdu ležiacu úhorom, vrátane úpravy obdobia trvania úhoru
  • väčšia flexibilita pre kvalifikáciu určitých prvkov EFA, najmä pokiaľ ide o krajinné prvky priľahlé
    k poľnohospodárskemu pozemku
  • zlúčenie určitých typov EFA
  • minimálne obdobie pre plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou, vrátane rozšírenia zoznamu druhov v rámci podsievania
  • povolenie zmesí semien pre dusík viažuce plodiny, ale aj obmedzenie používania vstupov

Návrhy delegovaných nariadení Komisie sú zatiaľ v štádiu rokovaní a ich účinnosť sa predpokladá začiatkom roka 2017.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood