Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zmena oznámenia z 20.10. 2010 pre farmárov

28-10-2010

Farmár zverejnený v zozname inventarizácie poškodených poľnohospodárskych plodín povodňami (pšenica ozimná, kukurica na zrno, repka olejná ozimná, jačmeň jarný, slnečnica ročná, cukrová repa, sója fazuľová, jačmeň ozimný, pšenica jarná, raž siata, ovos siaty, hrach siaty, triticale, zemiaky konzumné, kukurica na siláž, pšenica tvrdá, kapusta repková jarná)  môže požiadať do 5. novembra 2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej len „VÚPOP“) alebo Pôdohospodársku platobnú agentúru (prostredníctvom jej regionálnych pracovísk)  o prehodnotenie už zverejnených údajov, ak existujú pochybnosti o ich správnosti.  K takejto žiadosti farmár VÚPOP-u alebo Pôdohospodárskej platobnej agentúre predloží znalecký posudok alebo iné relevantné doklady preukazujúce správne údaje o poškodených poľnohospodárskych plodinách povodňami v rámci podniku. Konečným termínom predkladania žiadostí o dotáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre podľa § 6 zákona č. 267/2010 Z. z. je 5. november 2010. O preverenie správnosti údajov môžu požiadať aj tí farmári, ktorí žiadosť o dotáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre už predložili.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood