Facebook Statistics

Sekcie

Bezpečnosť a účinnosť prípravku Sacox® microGranulate (salinomycín sodný) na výkrm kurčiat a nosníc

30-01-2017

Salinomycín sodný (SAL-Na) pôsobí proti niektorým Gram-pozitívnym baktériám, zatiaľ čo Gram-negatívne baktérie sú  voči nemu rezistentné. Je nepravdepodobné, aby navrhovaná koncentrácia salinomycínu sodného zvyšovala vylučovanie Salmonelly, Escherichia coliCampylobacteru alebo indukovala rezistenciu a skríženú rezistenciu voči antimikrobiálnym látkam dôležitých  pri liečbe ľudí a zvierat. Salinomycín sodný je bezpečný na výkrm kurčiat v dávke  70 mg/kg kompletného krmiva a pre nosnice 50 mg/kg kompletného krmiva v prvých 12 týždňoch života. Súčasné používanie salinomycínu sodného a niektorých druhov antibiotík (napr. tiamulínu) je kontraindikované. SAL-Na je absorbovaný a vo vysokej miere metabolizovaný. SAL-Na je reziduálny marker a jeho metabolity majú zníženú ionoforickú aktivitu. Neočakávajú sa žiadne zvyšky látky  vo vajciach. SAL-Na nie je genotoxický a nie je karcinogénny. Maximálna odporúčaná dávka, pri ktorej sa neprejavia negatívne účinky je 0,5 mg/kg /deň a je odvodená od kardiovaskulárnej štúdie psov, ako aj pri dvanásť mesačnej štúdie psa. Vystavenie spotrebiteľa je v súlade s prijateľným denným príjmom 0,005 mg SAL/kg  po hodine podania látky. Určenie minimálneho času na vstrebávanie maximálnych reziduálnych limitov nie je považované za potrebné. SAL-Na v prípravku Sacox® nedráždi kožu a oči, ak je potenciálny senzibilizátor kože a dýchacích ciest. Toxikologické riziko vdýchnutia u ľudí pri manipulovaní tejto doplnkovej látky nemožno vylúčiť. SAL-Na v krmive pre kurčatá nepredstavuje riziko pre vodné prostredie. Riziko pre povrchový ekosystém je považované za nepravdepodobné, v dôsledku metabolizovania a rýchlej degradácie SAL-Na v životnom prostredí. SAL-Na v minimálnej koncentrácií 50 mg/kg kompletného krmiva je efektívnym kokcidiostatikom na výkrm kurčiat. Tento záver možno uplatniť aj pre nosnice. SAL-Na  v Sacox® 120 microGranulate a Sacox® 200 microGranulate sa považuje za biologicky ekvivalentný vzhľadom na jeho antikokcidiálny účinok.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4670/full


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood