Facebook Statistics

Bezpečnosť prírodných zmesí dolomitu s magnezitom a horečnatých fylosilikátov (Fluidol) pre všetky druhy zvierat

09-02-2017

Posudzované prídavné látky pozostávajú z prírodnej zmesi zloženej prevažne z dolomitu (~30%), magnezitu (~20%) a horečnatých fylosilikátov (mastenec ~35%, chlorit ~15%). Vedecký panel FEEDAP vydal v roku 2016 stanovisko k bezpečnosti a účinnosti prírodných zmesí dolomitu s magnezitom a horečnatých fylosilikátov. Vedecký panel dospel k záveru, že dané prídavné látky sú bezpečné v kompletných kŕmnych zmesiach pre dojnice, prasiatka a na výkrm ošípaných v maximálnej koncentrácií 20,000 mg/kg. Tieto závery ale nemožno aplikovať na všetky živočíšne druhy/kategórie.  V nadväznosti na toto stanovisko Európska komisia umožnila žiadateľovi predložiť doplňujúce informácie s cieľom skompletizovať hodnotenia bezpečnosti, aby pokrývali všetky živočíšne druhy. Žiadateľ predložil podnet na opätovnú analýzu predchádzajúceho stanoviska, avšak bez nových dát. Panel FEEDAP posúdil argumenty zo strany žiadateľa týkajúce sa štúdií tolerancie dojníc a kurčiat na výkrm. Na zmenu záverov uvedených v predchádzajúcom stanovisku nebol zistený žiadny dôvod. 

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4711

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood