Facebook Statistics

Datasety MPRV SR

1. Výsledky rezortnej štatistiky

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Michelčíková, Odbor pôdohospodárskej politiky
Popis: Dataset obsahuje výsledky mesačných, štvrťročných, polročných a ročných štatistických zisťovaní
Platnosť: 19. 12. 2019
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-rezortnej-statistiky

2. Prehľad o poskytnutých národných podporách

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kmeťová, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr
Popis: : Poskytnuté dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 14. 02. 2020
Aktualizácia: každoročne priebežne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach

3. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP

Kontaktná osoba: : Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 2007 – 2013.
Platnosť: 12. 04. 2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp

4. Zoznam prijímateľov v rámci OPBK

Kontaktná osoba: : Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013.
Platnosť: 12. 04. 2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-prijimatelov-v-ramci-opbk-k-29-02-2012

5. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013

Kontaktná osoba: : Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
Platnosť: 12. 04. 2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/ziadosti-nfc-cezhranicna-spolupraca

6. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Výkaz obsahuje informácie o výsledkoch následných finančných kontrol (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol

7. Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 31. 12. 2018
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/evidencia-pozemkove-upravy

8. Zoznam v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: : Dataset obsahuje zoznam všetkých v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 18. 10. 2019
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr

9. Zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: : Dataset obsahuje zoznam všetkých pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 18. 10. 2019
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/http-www-mpsr-sk-datasety-zoznam-pripravovanych-datasetov-rezortu-mprvsr-xml

10. Zoznam výrobcov a výrobkov so Značkou kvality

Kontaktná osoba: Ing. Jana Reváková, Odbor obchodu, Sekcia potravinárstva a obchodu
Popis: Zoznam výrobcov a výrobkov, ktorým bola udelená Značka kvality.
Platnosť: 29. 04. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyrobcov-a-vyrobkov-so-znackou-kvality-sk

11. Zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016

Kontaktná osoba: Ing. František Kirschner, Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER
Popis: Dataset poskytuje zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016 (zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t. j. obdobia od 16.10. roku n do 15.10. roku n+1). Zostava je rozdelená na projektové podpory, neprojektové podpory a technickú pomoc. Zoznam obsahuje kumulatívne údaje k 31.12. predošlého roka.
Platnosť: 29. 06. 2017
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-prijimatelov-pomoci-v-ramci-epfrv-za-prv-sr-2014-2020-k-31-12-2016

Vysvetlivky:
IV./A.4 Investície do hmotného majektu
IV./A.8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
IV./A.15 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
IV./A.16 Ekologické poľnohospodárstvo
IV./A.17 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode
IV./A.18 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
IV./A.19 Dobré životné podmienky zvierat
IV./A.20 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

12. Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source)

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Červenec, Oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií
Popis: : Dataset obsahuje zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Platnosť: 29. 04. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivaneho-otvoreneho-softveru-open-source-mprv-sr

13. Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : Jedná sa o zoznam území, kde boli spracované projekty pozemkových úprav (komplexné) a ukončené právoplatným rozhodnutím o schválení vykonania projektov.
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych

14. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kontaktná osoba: Ing. Ján Sukovský, Odbor živočíšnej výroby
Popis: : Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon hospodárskeho chovu rýb k danému dátumu.
Platnosť: 31. 12. 2019
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-platnych-osvedceni-na-vykon-chovu-ryb-vydanych-mprv-sr

15. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre občianske združenia

Kontaktná osoba: Ing. Ján Sukovský, Odbor živočíšnej výroby
Popis: : Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných občianskym združeniam k danému dátumu.
Platnosť: 31. 12. 2019
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-platnych-osvedceni-na-vykon-chovu-ryb-vydanych-mprv-sr-pre-obcianske-zdruzenia

16. Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení a individuálne obstaraných aplikačných zariadení

Kontaktná osoba: Ing. Bronislava Škarbová, PhD., Odbor rastlinnej výroby
Popis: : Dataset obsahuje zoznam evidovaných a individuálne zaobstaraných typov aplikačných zariadení prípravkov na ochranu rastlín, ktorých evidencia sa vykonáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 15. 11. 2017
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-evidovanych-typov-aplikacnych-zariadeni-a-individualne-obstaranych-aplikacnych-zariadeni

17. Register verejných skladov na území SR

Kontaktná osoba: Ing. Marek Burda, PhD., Sekcia poľnohospodárstva, Odbor rastlinnej výroby
Popis: : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje verejnú časť registra verejných skladov, ktorú vedie v súlade s §12 ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý tvorí zoznam vydaných osvedčení usporiadaný podľa poradových čísiel s údajmi osvedčení o skladovateľoch a o skladoch.
Platnosť: 09. 12. 2019
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr

18. Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: : Dataset obsahuje zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 20. 12. 2019
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/casovy-harmonogram-vytvarania-a-spristupnovania-datasetov-rezortu-mprv-sr-na-rok-2019

19. Porady vedenia MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: : Materiály, ktoré sú prerokované na porade vedenia ministerstva.
Platnosť: 17. 09. 2019
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/prerokovane-materialy-na-porade-vedenia-mprv-sr

20. Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: : Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR termínovaných a netermínovaných.
Platnosť: 17. 09. 2019
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vyhodnotenie-plnenia-uloh-z-uzneseni-vlady-sr

21. Splnené úlohy z porady vedenia MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: : Splnené úlohy z porady vedenia ministerstva.
Platnosť: 17. 09. 2019
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/splnene-ulohy-z-porady-vedenia-mprv-sr

22. Informácie o žiadostiach na rokovania lesnej majetkovej komisie

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Petrušková, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Popis: : Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí, ktoré sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva predkladá na rokovania lesnej majetkovej komisie.
Platnosť: 02. 05. 2018
Aktualizácia: priebežná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacie-o-ziadostiach-na-rokovania-lesnej-majetkovej-komisie

23. Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (PSL)

Kontaktná osoba: Ing. Jana Petrášová, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: : Databáza držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
Platnosť: 29. 05. 2019
Aktualizácia: priebežná (podľa potreby)
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/evidencia-osvedceni-o-odbornej-sposobilosti-na-vyhotovenie-programov-starostlivosti-o-lesy-psl

24. Zoznam rozpracovaných projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : Dataset obsahuje zoznam projektov pozemkových úprav po jednotlivých samosprávnych krajoch SR s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-rozpracovanych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych

25. Zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : Dataset obsahuje zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav

26. Individuálna účtovná závierka

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Cziráková, Sekcia analýz, výkazníctva a projektov, Finančný odbor
Popis: Dataset obsahuje spracovanie individuálnej účtovnej závierky.
Platnosť: 20. 04. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka

27. Rozborové štandardy

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Longauerová, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: Databáza zberu dát výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
Platnosť: 12. 08. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/rozborove-standardy

28. Poľovné oblasti a lokality

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Vicenová, Odbor poľovníctva
Popis: Zaradenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít.
Platnosť: 15. 05. 2018
Aktualizácia: priebežná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/polovne-oblasti-a-lokality

29. Databáza majetku na MPRV SR

Kontaktná osoba: Igor Malinovský, Oddelenie majetku štátu a investícií; Ing. Pavol Kučera, Oddelenie majetku štátu a investícií
Popis: Databáza hnuteľného a nehnuteľného hmotného a nehmotného majetku v správe MPRV SR.
Platnosť: 01. 08. 2019
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/databaza-majetku-na-mprv-sr

30. Telekomunikačne služby MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Hrušovská, Oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií
Popis: Rozdelenie nákladov podľa nákladových stredísk za telekomunikačne služby (mobilné, pevné, priame).
Platnosť: 21. 02. 2020
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/telekomunikacne-sluzby-mprv-sr

31. Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov _ rok 2017 obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky, celkový počet kontrolných zistení, porušenie finančnej disciplíny, porušenie iných ustanovení, povinná osoba, výška porušenia a iné.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-medzinarodnych-a-vlastnych-zdrojov-za-rok-2017

32. Informácia podľa § 9 písm. a) a b) zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza informácie podľa § 9 písm. a) a b) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo poverenia, kontrolovaný subjekt, zameranie kontroly, ukončenie kontroly, informáciu o zisteniach, právoplatné rozhodnutia.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacia-podla-s-9-pism-a-a-b-zakona-c-362-2012-z-z

33. Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky, celkový počet kontrolných zistení, povinná osoba, uhradená suma, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-platieb-epzf-a-obchodneho-dozoru-za-rok-2017

34. Zoznam petícií a sťažností evidovaných na MPRV SR

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Zoznam petícií evidovaných na MPRV SR obsahuje základné údaje ako vybavovateľa, názov a text petície, počet osôb podporujúcich petícií, dátum doručenia a vybavenia, spôsob vybavenia a iné.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-peticii-a-staznosti-evidovanych-na-mprv-sr

35. Sumár správnych konaní, petícií a sťažností za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru správnych konaní, petícií a sťažností _ rok 2017 obsahuje základné údaje ako je počet začatých a ukončených správnych konaní, právoplatne uložená pokuta, uhradená pokuta, uhradená/neuhradená suma, počet petícií, sťažností, podaní a protispoločenskej činnosti.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-spravnych-konani-peticii-a-staznosti-za-rok-2017

36. Informácia podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza informácie podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo rozhodnutí a výroková časť podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacia-podla-s-9-pism-c-zakona-c-362-2012-z-z

37. Dátový inventár rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje dátový inventár MPRV SR a právnických osôb v jeho pôsobnosti.
Platnosť: 03. 02. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/datovy-inventar-rezortu-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka

38. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ (PO 2014 – 2020)

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-cz-po-2014-2020

39. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-AT (PO 2014 – 2020)

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-AT v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-at-po-2014-2020

40. Stav ŽoNFP a projektov - Interreg V-A SK-AT

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A SK-AT v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/stav-zonfp-a-projektov-interreg-v-a-sk-at

41. Stav ŽoNFP a projektov - Interreg V-A SK-CZ

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/stav-zonfp-a-projektov-interreg-v-a-sk-cz

42. Zoznam odborných hodnotiteľov - Interreg V-A SK-CZ

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam odborných hodnotiteľov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-odbornych-hodnotitelov-interreg-v-a-sk-cz

43. Zoznam odborných hodnotiteľov - Interreg V-A SK-AT

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam odborných hodnotiteľov v rámci programu Interreg V-A SK-AT v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-odbornych-hodnotitelov-interreg-v-a-sk-at

44. Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom (PCS SR-ČR 2007-2013)

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje pridelenie projektov manažérom v rámci PCS SR-ČR 2007-2013 (minulé programové obdobie – pridelenie projektov v období udržateľnosti projektovým manažérom STS).
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-pcs-sr-cr-2007-2013

45. Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom – Interreg V-A SK-CZ

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje pridelenie projektov manažérom a kontrolórom v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 31. 07. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-interreg-v-a-sk-cz

46. Plán kontrol podľa zákona č. 10/1996 Z. z. za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza plánu kontrol na rok 2017 obsahuje základné údaje ako je číslo poverenia, právny základ kontroly, cieľ kontroly, operačný program, názov projektu, kontrolované obdobie a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/plan-kontrol-podla-zakona-c-10-1996-z-z-za-rok-2017

47. Plán kontrol podľa zákona č. 357/2015 Z. z. za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza plánu kontrol podľa zákona 357/2015 Z.z.za rok 2017 obsahuje základné údaje ako je číslo poverenia, právny základ kontroly, cieľ kontroly, operačný program, názov projektu, kontrolované obdobie a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/plan-kontrol-podla-zakona-c-357-2015-z-z-za-rok-2017

48. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov - 021

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu úloh obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, celkový počet kontrol, porušenia, nedostatky, povinnú osobu, výšku porušenia a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-021

49. Výsledky kontrol za roky 2016 a 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza výsledku kontrol za roky 2016 a 2017 obsahuje základné údaje ako je názov subjektu, adresa subjektu, obdobie výkonu kontroly, výsledok kontroly, suma skontrolovaných finančných prostriedkov z EPZF v EUR a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-kontrol-za-roky-2016-a-2017

50. Výsledky kontrol za roky 2017 - 2019

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza výsledku kontrol za roky 2017 a 2019 obsahuje základné údaje ako je názov subjektu, adresa subjektu, obdobie výkonu kontroly, výsledok kontroly, suma skontrolovaných finančných prostriedkov z EPZF v EUR a pod.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-kontrol-za-roky-2017-a-2018

51. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru - 022

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu úloh obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, celkový počet kontrol, porušenia, nedostatky, povinnú osobu, výšku porušenia a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-022

52. Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu podaní k zák. 307/2014 Z .z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na základe Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu obsahuje štatistické vyhodnotenie, ktorého základné údaje sú štatistické obdobie, organizácie v pôsobnosti MPRV SR a počet oznámení.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z

53. Štatistický prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je obdobie, počet začatých a zastavených správnych konaní, počet vydaných rozhodnutí a počet žalôb za obdobie od roku 2014 do roku 2017.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticky-prehlad-spravnych-konani-vo-vazbe-na-zakon-c-362-2012-z-z

54. Štatistický prehľad sťažností a petícii za roky 2011 až 2019

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu sťažností a petícii od roku 2011 do roku 2019 obsahuje základné údaje ako je štatistický prehľad petícií, sťažností, podaní MPRV SR a organizácií v pôsobnosti MPRV SR za obdobie od roku 2011 do roku 2019.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticky-prehlad-staznosti-a-peticii-za-roky-2011-az-2017

55. Celkový prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je číslo správneho konania, dodávateľ, odberateľ, pokuta, dátum začatia správneho konania, dátum vydania rozhodnutia, dátum doručenia rozhodnutia rozkladovej komisie a pod.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/celkovy-prehlad-spravnych-konani-vo-vazbe-na-zakon-c-362-2012-z-z

56. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností - 023

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, začaté správne konanie, ukončené správne konanie a právoplatne uložená pokuta.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-023

57. Hranice užívania

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Ondačková, Odbor správy a spracovania kontrol poľnohospodárskych pozemkov
Popis: Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory.
Platnosť: 27. 07. 2020
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/hranice-uzivania

58. Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami §117

Kontaktná osoba: Ing. Mária Sipľáková, Odbor verejného obstarávania
Popis: Zákazky s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 5 000,00 EUR bez DPH a v súvislosti s ktorými bol použitý postup v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. prieskum trhu pre tovary a služby do 49 999,99 EUR bez DPH a pre stavebné práce do 149 999,99 EUR bez DPH.
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/suhrnna-sprava-o-zakazkach-s-nizkymi-hodnotami-s117-ii-q-2018

59. Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za každý štvrťrok bežného kalendárneho roka

Kontaktná osoba: Ing. Mária Sipľáková, Odbor verejného obstarávania
Popis: Zákazky realizované v bežnom štvrťroku formou EKS.
Platnosť: 16. 01. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/suhrnna-sprava-o-zakazkach

60. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní za každý štvrťrok bežného kalendárneho roka

Kontaktná osoba: Ing. Mária Sipľáková, Odbor verejného obstarávania
Popis: Dataset obsahuje oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania.
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/oznamenie-o-vysledku-verejneho-obstaravania-podla-zakona-o-verejnom-obstaravani

61: Katalóg rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Katalóg obsahuje metadáta o existujúcich údajoch MPRV SR a právnických osôb v jeho pôsobnosti, vrátane tých ktoré nie sú publikované, s výnimkou tých údajov, ktoré sú utajené alebo inak chránené alebo ich publikovanie alebo sprístupnenie je obmedzené osobitnými predpismi.
Platnosť: 29. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/katalog-rezortu-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka

62: Zoznam ukončených projektov jednoduchých pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: Obsahuje zoznam projektov pozemkových úprav s uvedením roku začatia a ukončenia diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Uvádza sa tiež výmera obvodu projektu.
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-ukoncenych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav

63: Harmonogram výziev Technickej pomoci PRV SR 2014-2020

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Porubský, Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV, Ing. František Kirschner, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka
Popis: Harmonogram výziev Technickej pomoci PRV SR 2014-2020 definuje predpokladané termíny zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) a obsahuje aj ďalšie informácie, týkajúce sa plánovaných výziev (napr. finančnú čiastku vyčlenenú na príslušnú výzvu, oprávnené aktivity, oprávnených prijímateľov).
Platnosť: 21. 02. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/harmonogram-vyziev-technickej-pomoci-prv-sr-2014-2020

64: Register vydaných, zaniknutých a odňatých povolení na výrobu, spracovanie, manipulovanie a uvádzanie liehu na trh

Kontaktná osoba: Ing. Simona Sirotňáková , Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor potravinárskej výroby
Popis: Registrácia vydaných, zaniknutých a odňatých povolení na výrobu, spracovanie, manipulovanie a uvádzanie liehu na trh
Platnosť: 21. 02. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/register-vydanych-zanik-a-odnat-povoleni-na-vyrobu-sprac-manipul-a-uvadz-liehu-na-trh

65: Vybrané aktíva a pasíva

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Cziráková, Sekcia analýz, výkazníctva a projektov, Finančný odbor
Popis: Spracovanie finančných výkazov.
Platnosť: 31. 03. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vybrane-aktiva-a-pasiva

66: Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Kontaktná osoba: Ing. Denisa Petrakovičová, Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor potravinárskej výroby
Popis: Dataset obsahuje agregáciu za SR výsledkov ročného zisťovania o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu.
Platnosť: 20. 12. 2019
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl

67: Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb/ Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka
Popis: Dataset obsahuje zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií.
Platnosť: 07.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-schvalenych-obsahovych-nametov?__no_cache__=True

68: Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 2/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb/ Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka
Popis: Dataset obsahuje zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 2/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.
Platnosť: 07.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-schvalenych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-2

69: Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb/ Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka
Popis: Dataset obsahuje indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019.
Platnosť: 28. 02. 2020
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyziev-prv-na-rok-2019

70: Zoznam neschválených VSP v rámci výzvy č. 21/PRV/2017 (k 31.12.2017)

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb/ Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka
Popis: Dataset obsahuje zoznam neschválených VSP v rámci výzvy č. 21/PRV/2017 (k 31.12.2017)
Platnosť: 07.12.2018
Aktualizácia: priebežne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-neschvalenych-vsp-v-ramci-vyzvy-c-21-prv-2017-k-31-12-2017

71: Zloženie monitorovacieho výboru PRV SR 2014-2020

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb/ Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka
Popis: Dataset obsahuje zloženie monitorovacieho výboru PRV SR 2014-2020.
Platnosť: 10.12.2018
Aktualizácia: priebežne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zlozenie-monitorovacieho-vyboru-prv-sr-2014-2020

72: Indikatívny harmonogram vyzvaní - projekty Technickej pomoci

Kontaktná osoba: RNDr. Kamil Huslica, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo
Popis: Indikatívny harmonogram vyzvaní na projekty Technickej pomoci obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia vyzvania, dátum uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu.
Platnosť: 05.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyzvani-projekty-technickej-pomoci

73: Indikatívny harmonogram vyzvaní - Národné projekty

Kontaktná osoba: RNDr. Kamil Huslica, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo
Popis: Indikatívny harmonogram vyzvaní na Národné projekty obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia/uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu.
Platnosť: 05.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyzvani-narodne-projekty

74: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kontaktná osoba: RNDr. Kamil Huslica, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo
Popis: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia/uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu.
Platnosť: 05.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok

75: Objednávky MPRV SR

Kontaktná osoba: Janka Filová, Odbor hospodárskej správy a služieb
Popis: Objednávky MPRV SR.
Platnosť: 17.12.2018
Aktualizácia: priebežná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/objednavky-mprv-sr

76: Faktúry MPRV SR

Kontaktná osoba: Zuzana Švaňová, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Finančný odbor
Popis: Faktúry MPRV SR.
Platnosť: 17.12.2018
Aktualizácia: priebežná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/faktury-mprv-sr

77: Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS)

Kontaktná osoba: Mgr. Blanka Fecková, Odbor správy a údržby systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov
Popis: LPIS je identifikačný systém poľnohospodárskych pozemkov. Predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o jedinečnom kóde, výmere, kultúre/využití pôdy atď., ktoré sú používané ako referencia pre žiadosti poľnohospodárov, pre administratívne a krížové kontroly, kontroly na mieste a tiež kontroly použitím metód diaľkového prieskumu Zeme.
Platnosť: 27. 04. 2020
Aktualizácia: priebežná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/system-identifikacie-polnohospodarskych-pozemkov-lpis

78: Evidencia žiadostí v zmysle § 20 zákona č. 211/2000 Z. z.

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Horváth, Odbor komunikácie a marketingu
Popis: Evidencia obsahuje údaje z vybavovania jednotlivých žiadostí.
Platnosť: 30.01.2020
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/evidencia-ziadosti

79: Obvyklá výška nájomného

Kontaktná osoba: Ing. Dana Trinksová, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: Dataset obsahuje obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku podľa § 1 ods. 3 zákona NRSR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre každé katastrálne územie, určenú podľa § 5 Vyhlášky 172/2018 Z.z.
Platnosť: 30.06.2020
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/obvykla-vyska-najomneho

80: Súhrnná správa o zákazkách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000,00 €

Kontaktná osoba: Ing. Mária Sipľáková, Odbor verejného obstarávania
Popis: Súhrnná správa o zákazkách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000,00 €
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/17921fba-386c-460e-ab8a-6eef618f8427

81: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 111 a 117 Zákona o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba: Ing. Mária Sipľáková, Odbor verejného obstarávania
Popis: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 111 a 117 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za každý štvrťrok bežného kalendárneho roka , zákazky realizované v bežnom štvrťroku formou EKS
Platnosť: 30. 06. 2020
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/suhrnna-sprava-o-zakazkach-s-nizkou-hodnotou-podla-s-111-a-117-zakona-o-verejnom-obstaravani

82: MDS_2019_MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu v definovanej štruktúre. (Výsledok plnenia úlohy B.22. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.)
Platnosť: 25.06.2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/mds-2019-mprv-sr


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood