Facebook Statistics

Decembrové kontroly potravín s lepšími výsledkami

13-12-2010

Prvý decembrový týždeň sa niesol v znamení pokračujúcich kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Kontrolóri sa tentokrát zamerali na tzv. „červené“ mäso a potraviny, typické pre predvianočné obdobie.

V období od 2.12.2010 do 6.12.2010 bolo v rámci cielenej kontroly hygieny a bezpečnosti predaja čerstvého a mrazeného hovädzieho, bravčového a ovčieho mäsa skontrolovaných celkovo 81 obchodných subjektov, v 3 prípadoch boli zistené menej závažné nedostatky, týkajúce sa osobnej hygieny zamestnancov, hygieny skladovania či dodržiavanie teplotných režimov. Všetky boli veterinármi vyriešené na mieste a odstránené počas kontroly.

Zároveň s kontrolou „červeného“ mäsa prebiehala ad hoc  kontrola potravín živočíšneho pôvodu, určených na predvianočný trh. Celkovo bolo za sledované obdobie vykonaných 159 kontrol, z toho 44 v hyper- a supermarketoch, 56 v stredných a 52 v malých predajniach, 6 kontrol prebehlo u výrobcov. Aj v prípade tejto kontroly bola väčšina prevádzok vyhodnotená bez závad, veterinári odhalili nedostatky v 40 prípadoch. Najčastejším nedostatkom bola hygiena predaja, predaj po dobe spotreby, hygiena skladovania a nesprávne označovanie výrobkov. Vo väčšine prípadov bol na základe nariadenia kontrolnej skupiny nedostatok odstránený na mieste, tovar stiahnutý z predaja a uložená bloková pokuta, taktiež bolo odobraných 12 vzoriek na laboratórnu analýzu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oceňuje zvýšenie kvality a kultúry predaja v slovenských obchodoch, no v žiadnom prípade nepoľaví vo frekvencii a intenzite kontrol potravín na všetkých úrovniach.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood