Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb

31-10-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporí chov sladkovodných rýb na Slovensku. Chovatelia sa môžu uchádzať o prostriedky na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra rozdelí medzi úspešných žiadateľov až 5,5 milióna eur.

  • Podpora produktívnych investícií do akvakultúry na Slovensku sumou 5,5 milióna eur
  • Výstavba, obnova a modernizácia rybochovných zariadení
  • O prostriedky sa môžu uchádzať existujúce aj nové prevádzky

„Spotreba rýb na Slovensku v posledných rokoch rastie len mierne a dlhodobo dosahuje nepriaznivo nízke hodnoty. Naším cieľom je tento stav zmeniť. Jedným z riešení je podpora projektov, ktoré skvalitnia podmienky v rybochovných zariadeniach a tiež zlepšia dostupnosť produktov z rýb,” uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku je realizovaná prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020. Do vyhlásených výziev sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry - samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti, občianske združenia či štátne podniky (zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v každej zverejnenej výzve v časti Podmienky oprávnenosti právnej formy žiadateľa). Výzvy na výstavbu novej akvakultúrnej prevádzky a recirkulačných systémov sú určené nielen pre existujúce subjekty akvakultúry, ale aj nové subjekty (t. j. subjekty bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti). Výška príspevku sa pri jednotlivých výzvach líši, oprávnení žiadatelia môžu získať 1 500 eur až 600 000 eur na projekt.

Rozvoj akvakultúry rieši MPRV SR koncepčne prostredníctvom Národného strategického plánu rozvoja akvakultúry SR na roky 2014 – 2020. „Chov rýb je nevyhnutný na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti populácií voľne žijúcich rýb. Jeho dôležitosť umocňuje kritická situácia v morskom a oceánskom rybolove. Na Slovensku potrebujeme viac chovateľov rýb a efektívnejších prevádzok,” prízvukovala G. Matečná.

Výzvy k predloženiu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020:

Názov výzvy     Vyčlenené finančné prostriedky                     
​Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
​1 727 730,00 €
 
​Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok ​1 454 927,09 €
​Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat
87 387,00 €
 
​Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty ​87 387,00 €
​Obnova existujúcich produkčných zariadení ​1 345 546,00 €
​Doplnkové činnosti ​172 773,00 €
​​Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov ​38 394,00 €
Recirkulačné systémy
614 304,00 €

Všetky dôležité informácie o vyhlásených výzvach sú zverejnené na webovej stránke www.mpsr.sk v časti Rozvoj vidieka a priame platby, Rybné hospodárstvo – OP RH 2014 – 2020 – Aktuálne výzvy a vyzvania – Výzvy na predkladanie ŽoNFP.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood