Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2011

Vestník čiastka 28/2011 (vystavená 01-08-2011)

Obsah:

51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov mechanizačných prostriedkov pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (aktualizácia k 31. júlu 2011)
52.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 27. 07. 2011 číslo 3229/2011-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2011 (vystavená 29-07-2011)

Obsah:

50.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2011 - Zmena č. 1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2011 (vystavená 27-07-2011)

Obsah:

49.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení doplnku k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2011 (vystavená 27-07-2011)

Obsah:

48.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov. Doplnok č. 2/2011

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2011 (vystavená 14-07-2011)

Obsah:

47.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2011 (vystavená 08-07-2011)

Obsah:

46.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8. júla 2011 č. 693/2011 - 100 o poskytovaní mimoriadnej podpory producentom zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2011 (vystavená 23-06-2011)

Obsah:

45.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške doplnkových národných priamych platieb na veľké dobytčie jednotky pre rok 2011 (č. 657/2011-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2011 (vystavená 21-06-2011)

Obsah:

44.
Štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 630/2011-100 na prerokovanie žiadosti o podporu predloženú podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011 - 100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2011 (vystavená 07-06-2011)

Obsah:

43.
Redakčné oznámenie o oprave chýb vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2011 č.02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2011 (vystavená 25-05-2011)

Obsah:

42.
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o priznaní postavenia uznanej chovateľskej organizácie pre Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2011 (vystavená 16-05-2011)

Obsah:

41.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 1548/2011-720, ktorým sa určuje postup Slovenského pozemkového fondu a správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu pri riešení reštitučných náhrad za lesné pozemky podľa zákona č. 503/2003 Z. z.o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2011 (vystavená 13-05-2011)

Obsah:

40.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejňovaní zoznamov úradných metód laboratórnej diagnostiky v oblasti zdravia zvierat, potravín a krmív (č. 551/2011-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2011 (vystavená 13-05-2011)

Obsah:

39.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011 - 100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood