Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2011

Vestník čiastka 15/2011 (vystavená 04-05-2011)

Obsah:

37.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 2067/2011-620
38.
Redakčné oznámenie o oprave chýb vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikya Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2011 (vystavená 27-04-2011)

Obsah:

33.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam
34.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnenípodaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmenyv registri šľachtiteľských osvedčení (z 18.4.2011 číslo 2195/2011-510)
35.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnenídoplnku k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanejprodukcii viniča, ovocia a zeleniny
36.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2011 - Doplnok č. 1/2011

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2011 (vystavená 14-04-2011)

Obsah:

32.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2011 (vystavená 04-04-2011)

Obsah:

31.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1.01.2011 do 31.03.2011

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2011 (vystavená 30-03-2011)

Obsah:

30.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2011 č. 02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2011 (vystavená 21-03-2011)

Obsah:

28.
Dodatok - Kalendár veľtrhov a výstav 2011
29.
Zoznam schválených prvých spracovateľov rajčiakov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2011 (vystavená 18-03-2011)

Obsah:

15.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2011
16.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2011
17.
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2011
18.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011
19.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2010 – 2013
20.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2011
21.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2011
22.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2011
23.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2011
24.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2011
25.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (bluetongue) v Slovenskej republike pre rok2011
26.
Plán eradikácie infekčnej bo vinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2011
27.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným/transmisívnym spongiformnýmencefalopatiám - scrapie v Slovenskej republike na rok 2011

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2011 (vystavená 11-03-2011)

Obsah:

14.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2011 č. 01887-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2011 (vystavená 01-03-2011)

Obsah:

13.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonávanie úradných kontrol orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2011 (vystavená 17-02-2011)

Obsah:

10.
Zoznam pestovateľov kvótovej cukrovej repy, ktorým možno poskytnúť dočasnú štátnu pomoc v roku 2011 za hospodársky rok 2010/2011
11.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 02. februára 2011 číslo 909/2011-510)
12.
Štatút Komisie na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pô-vodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov, potravín, liehovín a námietok voči nim z 3. februára 2011 č. 11569/2010-540.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2011 (vystavená 11-02-2011)

Obsah:

9.
Zoznam registrovanych pripravkov na ochranu rastlin a inych pripravkov – 2011

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2011 (vystavená 04-02-2011)

Obsah:

8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení Zoznamov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej ochrane produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2011 (vystavená 28-01-2011)

Obsah:

6.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení Zoznamov evidovaných typov mechanizačných prostriedkov pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
7.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood