Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2014

Vestník čiastka 13/2014 (vystavená 12-06-2014)

Obsah:

30.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2014 (vystavená 11-06-2014)

Obsah:

29.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov - Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/432/2014 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Xylella fastidiosa (Well a Raju) na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2014 (vystavená 02-06-2014)

Obsah:

28.
Štatút komisie, ktorým sa mení štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka predložených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2014 (vystavená 02-06-2014)

Obsah:

25.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.j. 13879/2014 - 620
26.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 13880/2014-620
27.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 14398/2014 - 620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2014 (vystavená 14-05-2014)

Obsah:

24.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení oznamu č. 2995/2014-510 zo dňa 7. mája 2014 v súlade s ustanovením čl. 3 nariadenia Komisie č. 1768/95, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v spoločenstve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2014 (vystavená 30-04-2014)

Obsah:

23.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihláš?ok na udelenie š?ľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihláš?ok a zmeny
 
v registri š?ľachtiteľských osvedčení (z 22. 04. 2014 číslo 2824/2014-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2014 (vystavená 08-04-2014)

Obsah:

22.
Dodatok č. 1 - Kalendár veľtrhov a výstav 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2014 (vystavená 26-03-2014)

Obsah:

20.
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o žiadosti spoločnosti INSEMAS, s. r. o. o vydanie oprávnenia na šľachtenie a plemenitbu hovädzieho dobytka a povolenia na zriadenie a prevádzkovanie inseminačnej stanice býkov
21.
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o žiadosti spoločnosti SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a. s. o vydanie oprávnenia na šľachtenie a plemenitbu hovädzieho dobytka a povolenia na zriadenie a prevádzkovanie inseminačnej stanice býkov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2014 (vystavená 04-03-2014)

Obsah:

5.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2014
6.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2014
7.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2014
8.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2014
9.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2014
10.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2014
11.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2014
12.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na rok 2014
13.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2014
14.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2014
15.
Plán eredikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2014
16.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným/transmisívnym spongiformným encefalopatiám - scrapie v Slovenskej republike na rok 2014
17.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2014
18.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike pre rok 2014
19.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2014 (vystavená 19-02-2014)

Obsah:

4.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platby určenej pre opatrenie Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach v Programe rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2014 (vystavená 19-02-2014)

Obsah:

3.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2014 (vystavená 04-02-2014)

Obsah:

2.
Štatút Národnej komisie pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2014 (vystavená 29-01-2014)

Obsah:

1.
Kalendár veľtrhov a výstav 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood