Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2017

Prehľad vestníkov za rok 2017 (vystavená 11-01-2018)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2017 (vystavená 21-12-2017)

Obsah:

60.
Štatút a Rokovací poriadok osobitnej komisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2017 (vystavená 19-12-2017)

Obsah:

58.
Zoznam certifikovaných hnojív
59.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2017 (vystavená 04-12-2017)

Obsah:

56.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2017 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 537/2017-100)
57.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2017 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 536/2017-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2017 (vystavená 04-12-2017)

Obsah:

55.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2017 (vystavená 27-10-2017)

Obsah:

53.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2689/2017-250 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu
54.
Štatút rezortnej majetkovej komisie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2017 (vystavená 26-10-2017)

Obsah:

52.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2017 (č. 496/2017-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2017 (vystavená 23-10-2017)

Obsah:

50.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2391/2017-700, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
51.
Štatút lesnej majetkovej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rokovaní pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov č. 2392/2017-700

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2017 (vystavená 25-09-2017)

Obsah:

49.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2017 (vystavená 04-08-2017)

Obsah:

48.
Redakčná oprava - Kalendár veľtrhov a výstav 2017 - Dodatok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2017 (vystavená 28-07-2017)

Obsah:

47.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2017 (č. 411/2017-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood