Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2017

Vestník čiastka 14/2017 (vystavená 21-07-2017)

Obsah:

45.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 19. 07. 2017 č. 2641/2017-510)
46.
Rozhodnutie ministerky o zriadení osobitnej komisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných MPRV SR ako poskytovateľa pre integrovaný regionálny operačný program
 
Príloha – Štatút a rokovací poriadok komisie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2017 (vystavená 18-07-2017)

Obsah:

44.
Listina registrovaných odrôd 2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2017 (vystavená 11-07-2017)

Obsah:

43.
Kalendár veľtrhov a výstav 2017 – Dodatok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2017 (vystavená 06-07-2017)

Obsah:

40.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2016/2017-250 pre štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
41.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2017/2017-250 pre štátny podnik Agroinštitút Nitra, štátny podnik
42.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2018/2017-250 pre štátny podnik Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2017 (vystavená 02-06-2017)

Obsah:

13.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2017
14.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2017
15.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2017
16.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej v Slovenskej republike v roku 2017
17.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2017
18.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám - scrapie v Slovenskej republike pre rok 2017
19.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2016-2017
20.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2016 - 2017
21.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2016 – 2017
22.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2017
23.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2017
24.
Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2017
25.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2017 – 2018
26.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2017
27.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2017
28.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2017
29.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
30.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
31.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike
39.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2017 (vystavená 15-05-2017)

Obsah:

12.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Liptovské droby“ (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2017 (vystavená 03-05-2017)

Obsah:

11.
Kalendár veľtrhov a výstav 2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2017 (vystavená 03-05-2017)

Obsah:

10.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2017 (vystavená 18-04-2017)

Obsah:

9.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platieb určených pre agroenvironmentálno – klimatické opatrenie v Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (č. 235/2017-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2017 (vystavená 07-04-2017)

Obsah:

7.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod
8.
Zoznam autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2017 (vystavená 21-03-2017)

Obsah:

4.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 4448/2017-610
5.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 4449/2017-610
6.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
 
č. j. 4451/2017-610

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood