Vestníky

Vestníky - rok 2020

Vestník čiastka 5/2020 (vystavená 05-03-2020)

Obsah:

5.
Kalendár veľtrhov a výstav 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2020 (vystavená 26-02-2020)

Obsah:

4.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol
 
na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej
 
oblasti na obdobie od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2020 (vystavená 14-02-2020)

Obsah:

3.
Štatút Rady Ministerstva pôdohospodárstsva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
pre zabezpečenie prístupu k potravinám vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 5501/2020-820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2020 (vystavená 31-01-2020)

Obsah:

2.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2019 a koeficientu úhrady
 
finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 3470/2020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2020 (vystavená 21-01-2020)

Obsah:

1.
Štatút Pracovnej skupiny pre tvorbu Návrhu opatrení na zabezpečenie obnovy
 
a rozvoja hydromeliorácií v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny na Slovensku
 
vydaný rozhodnutím ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
 
republiky číslo 5084/2020-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)