Facebook Statistics

Vestníky

Vestníky - rok 2020

Vestník čiastka 20/2020 (vystavená 04-09-2020)

Obsah:

48.
Kalendár veľtrhov a výstav 2020 – Dodatok č. 2

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2020 (vystavená 31-08-2020)

Obsah:

47.
Dodatok č. 1 k Štatútu Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2020 (vystavená 25-08-2020)

Obsah:

46.
Dodatok č. 3 k Štatútu komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka predložených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. novembra 2012 č. 867/2012-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2020 (vystavená 10-08-2020)

Obsah:

45.
Kalendár veľtrhov a výstav 2020 – Dodatok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2020 (vystavená 06-08-2020)

Obsah:

44.
Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU rezortnej majetkovej komisie č. 10214/2019-250

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2020 (vystavená 31-07-2020)

Obsah:

43.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2020, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2020 (vystavená 20-07-2020)

Obsah:

42.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2020 (č. 29213/2020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2020 (vystavená 14-07-2020)

Obsah:

16.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2020
17.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2020
18.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčních kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2020
19.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2020
20.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2020
21.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voci prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike pre rok 2020
22.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2020-2021
23.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2020-2021
24.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej hemotopoetickej nekrózy (IHN) v Slovenskej republike na roky 2020-2021
25.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2020
26.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2020
27.
Národný eradikačný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2020
28.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2020 - 2021
29.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2020
30.
Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformních encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2020
31.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2020
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
39.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
40.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
41.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenie a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2020 (vystavená 26-06-2020)

Obsah:

13.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8774/2020-620
14.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8778/2020-620
15.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8779/2020-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2020 (vystavená 25-06-2020)

Obsah:

12.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení a individuálne obstaraných aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2020 (vystavená 22-06-2020)

Obsah:

10.
Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 – 2030
11.
Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru a pracovnej skupiny pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 - 2030

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood