Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


BgVV(Nemecko) Bundes institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin
Nemecký federálny ústav pre ochranu spotrebiteľa a veterinárstvo
BICs Business and Innovation Centres
obchodné a inovačné centrá
BIOREP Biotechnology Research Projects in the EEC
Biotechnologické výskumné projekty v EHS
BIP border inspection post
hraničná veterinárna stanica
BIR Bureau of International Recycling
Medzinárodný úrad pre recykláciu
BIS Bank of International Settlements
Banka pre medzinárodné zúčtovanie
BISE Biodiversity Information System for Europe
Európsky informačný systém pre biodiverzitu
BIV bovine immunodeficiency virus
vírus nedostatočnej imunity hovädzieho dobytka
BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union
Belgicko-luxemburská hospodárska únia
BMP buttermilk powder
sušený cmar/srvátka
BOF British Organic Farmers
Britskí farmári zameraní na organické hospodárenie
BPA British Pig Association
Britské združenie chovateľov ošípaných
BPEX British Pig Executive
Britská exekutíva pre ošípané
BPISG British Pig Industry Support Group
Britská podporná skupina pre odvetvie chovu ošípaných
BQAS Beef Quality Assurance Scheme
systém zabezpečenia kvality hovädzieho mäsa
BRIC Brazil, Russia, India and China
Brazília, Rusko, India a Čína
BRIDGE Biotechnological Research for Innovation, Development and Growth in Europe
Biotechnologický výskum v oblasti inovácií a rozvoja v Európe
BSE bovine spongiforme encephalopathy
bovinná spongiformná encefalopatia
BSEC Black Sea Economic Cooperation Zone
Čiernomorská zóna hospodárskej spolupráce
BSP beef special premium
špeciálna prémia za hovädzie mäso

« 45 records, 3 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood