Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


ECE Economic Commission for Europe
Hospodárska komisia pre Európu
ECETOC European Centre for Ecotoxicology & Toxicology of Chemicals
Európske centrum pre ekotoxikológiu a toxikológiu chemických látok
ECF European Coffee Federation
Európska federácia pre kávu
ECFA European Coalition for Farm Animals
Európska koalícia pre hospodárske zvieratá
ECHA European Chemicals Agency
Európska agentúra pre chemické látky
ECHO EC Humanitarian Office
Humanitárny úrad EÚ
ECHR European Convention on Human Rights
Európska konvencia o ľudských právach
ECHS export certified herd scheme
systém certifikácie stád na export
ECIPE European Centre for International Political Economy
Európske centrum pre medzinárodnú politickú ekonómiu
ECJ EC Court of Justice
Súdny dvor EÚ
ECMC European Container Manufacturers` Committee
Európsky výbor výrobcov kontajnerov
ECOFIN Council of Economics and Finance Ministers of EC
Rada ministrov hospodárstva a financií členských krajín EÚ
ECOSA European Consumer Safety Association
Európska asociácia na ochranu spotrebiteľa
ECOSOC EC Economic and Social Committee
Hospodársky a sociálny výbor EÚ
ECPA European Crop Protection Association
Európske združenie pre ochranu rastlín
ECPA European Crop Protection Association
Európska asociácia ochrany rastlín
ECU European Country Union
Európsky vidiecky zväz
ECU European Currency Unit
európska menová jednotka
EDA European Dairy Association
Európska asociácia výrobcov mlieka
EDP economic data processing
spracovanie ekonomických informácií

« 129 records, 7 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood