Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

14-05-2018

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 10. mája 2018.

Na výberové konania boli pozvaní dvaja uchádzači – Ing. Jozef Dóczy, PhD. a Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.. Výberového konania na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. sa zúčastnil len jeden uchádzač – Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom, overila jeho odborné znalosti,  schopnosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje nasledovné:

Ing. Tomáš Klouček, Ph.D. splnil predpoklady, kritériá a požiadavky zverejnené vo vyhlásení výberového konania a v celkovom hodnotení dosiahol spolu 125 bodov (za ústnu časť).

Výberová komisia zároveň zverejnila poradie úspešných uchádzačov:

1.Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Tomáša Kloučeka, Ph.D. do funkcie člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood