Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2006

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Termín verejného odpočtu: 11.5.2007 o 9:00 hod. v Slovenskom centrum poľnohospodárskeho výskumu Hlohovská 2, Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 21.5.2007 od 9:30-10:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 04.06.2007 od 10.30 - 12.00 hod v zasadacej miestnosti č. 32 na prízemí budovy MP SR Dobrovičova 12, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 28.5.2007 od 14:00-15:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 29.5.2007 o 10:00 hod. v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 21.5.2007 od 11:00-12:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Termín verejného odpočtu: Dňa 17. mája 2007 o 10.00 hod. v malej zasadačke (prvé poschodie) na Agroinštitúte, Akademická 4, Nitra
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 11.5.2007o 11:00 hod. v Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu Hlohovská 2, Nitra
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 25. apríla 2007 o 10.00 hod., v budove NLC, ul. T.G.Masaryka 22, Zvolen, v zasadačke generálneho riaditeľa
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
Termín verejného odpočtu: 11.5.2007 o 10:00 hod. v Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu Hlohovská 2, Nitra
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 10.5.2007 o 9:00 hod. v zasadačke ŠL TANAP v Tatranskej Lomnici
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 22.5.2007 od 9:30-10:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Termín verejného odpočtu: 21.5.2007 od 8:00-9:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Termín verejného odpočtu: 21.5.2007 od 12:30-13:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Termín verejného odpočtu: 22.5.2007 od 12:30-13:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Termín verejného odpočtu: 29.5.2007 o 9:00 hod. v v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Termín verejného odpočtu: 22.5.2007 o 10.00 hod. v zasadačke vedúceho služobného úradu (piate poschodie) na Ministerstve pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Termín verejného odpočtu: 30.5.2007 (streda) o 10.00 hod., Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, Bratislava
Výskumný ústav potravinársky
Termín verejného odpočtu: 15.5.2007 od 9:00-10:00 vo Výskumnom ústave potravinárskom, Priemyselná 4, Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Termín verejného odpočtu: 15.5.2007 od 11:00-12:00 vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, Bratislava

Štátne podniky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín verejného odpočtu: 11.5.2007 od 13:00-14:00 v Agroinštitúte, Akademická 4, Nitra
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Termín verejného odpočtu: 12.6.2007 o 10:00 hod. v zasadačke na 2. poschodí v budove Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, Výstavná 4, Nitra
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Termín verejného odpočtu: 22.5.2007 od 8:00-9:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood