Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2008

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Termín verejného odpočtu: 29. mája 2009 o 9.00 hod. v zasadačke riaditeľa Agentúry SAPV Hlohovská 2, Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 28. máj 2009 (štvrtok) o 8.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 21. mája 2009 o 13,00 hodine na Ministerstve pôdohospodárstva SR v zasadačke na 5. poschodí, číslo dverí 506
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 1. 6. 2009, 9.00 hod., zasadačka MP SR, 7. poschodie, č. dverí 703
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 22. máj 2009 (piatok), o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2009 (streda) o 13.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zasadačka 1. poschodie
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2009 (streda) o 13.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zasadačka 1. poschodie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 28. máj 2009 (štvrtok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Termín verejného odpočtu: 29. mája 2009 o 9.00 hod. v malej zasadačke ( 1.poschodie) na Agroinštitúte, Akademická 4, Nitra
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 29. mája 2009 o 8.30 hod. v zasadačke riaditeľa Agentúry SAPV Hlohovská 2, Nitra
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 7. mája 2009 o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen)
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 21. 05. 2009 o 9:00 v zasadačke riaditeľstva ŠL TANAP
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2009 (utorok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2009 (utorok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2009 (utorok) o 8.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Termín verejného odpočtu: 1. 6. 2009, 13.00 hod., zasadačka MP SR, 5. poschodie, č. dverí 506
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Termín verejného odpočtu: 22. máj 2009 (piatok), o 9.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Termín verejného odpočtu: 20. mája 2009 o 1100 hod. vo Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava, v zasadacej miestnosti na III. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
Termín verejného odpočtu: 1.6.2009 o 13.00 hodine v zasadačke budovy VÚP na Priemyselnej ulici č.4 v Bratislave
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Termín verejného odpočtu: 21. mája 2009 o 10.00 hod. v zasadačke Ministerstva pôdohospodárstva SR na 5. poschodí

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood