Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2015 (utorok), 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie).
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 25. máj 2014 (pondelok), o 10.00 hod., Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2015 (utorok), 09.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie).
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 25. máj 2015 (pondelok), od 13.00 do 14.00 hod., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matuškova 21, Bratislava

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2015 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie)
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Termín verejného odpočtu: 7. máj (štvrtok) 2015 o 10:00 hod., Agroinštitút Nitra, š.p. – veľká zasadačka, Akademická 4, Nitra
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 22. máj 2015 (piatok) 10:00 hod., Múzeum vo Svätom Antone 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 26.05 o 10:00 hod. Miesto konania: Národného lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 28. máj 2015 (štvrtok) o 10:00hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 27. máj 2015 (streda), o 9.00 hod, Miesto konania : ŠL TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Tatranská Lomnica, zasadačka
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2015 (utorok), 13.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie)

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood