Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet PI SR sa bude konať dňa 17.5.2016 o 10,30 hod v budove MPRV SR v zasadacej miestnosti na 5. poschodí.
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet sa bude konať dňa 31.05.2016 o 09.00 hod. Miesto konania: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet ŠVPS SR sa bude konať dňa 17.5.2016 o 9 hod v budove MPRV SR v zasadacej miestnosti na 5. poschodí.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 30. máj 2016 (pondelok), od 10.00 do 11.00 hod., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matuškova 21, Bratislava
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 24. máj 2016 (utorok) o 10:00 hod., Múzeum vo Svätom Antone 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: Po dohode s Národným lesníckym centrom sa verejný odpočet bude konať dňa 30. mája 2016 (pondelok) o 10:00 hod. Miesto konania: Národného lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 27. máj 2016 (piatok) o 10:00 hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: Termín verejného odpočtu: 24. máj 2016 (utorok), o 9.00 hod, Miesto konania: ŠL TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Tatranská Lomnica, zasadačka.
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet ŠVPÚ sa bude konať dňa 17.5.2016 o 13,30 hod v budove MPRV SR v zasadacej miestnosti na 5. poschodí.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood