Facebook Statistics

Výročné správy

Výročné správy za rok 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2019 (pondelok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. poschodí
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet sa bude konať dňa 27.mája 2019 o 13.00 hod. Miesto konania: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2019 (pondelok) o 9.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. poschodí
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 22. máj 2019 (streda) o 10:00 h Miesto konania: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pavilón A, Matúškova 21, Bratislava

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2019 (pondelok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. poschodí
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 27. máj 2019 (pondelok), o 10:00 hod, Miesto konania : Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 31. máj 2019 (piatok) o 10:00 hod. Miesto konania verejného odpočtu: Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 29. máj 2019 (streda), o 10:00 hod, Miesto konania : NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Trenčianska 55, 824 80 Bratislava.
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 31. máj 2019 (piatok) o 10:00 hod. Miesto konania verejného odpočtu: Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2019 (pondelok) o 14.15 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava zasadacia miestnosť na 5. poschodí

Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood