Facebook Statistics

Archív - Národné predpisy

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. 7. 2007 č. 1754/2007-100,

11-01-2008
ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MP SR na všeobecne prospešné activity v pôdohospodárstve


Nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007

11-01-2008
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

ďalšie vzdelávanie

Ochrana zvierat počas usmrcovania

04-09-2014
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie s názvom „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.

Pozvánka na školenie

04-03-2014
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných.

Pozvánka na školenie

04-03-2014
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov.

Pozvánka na kurz „Kováč - podkúvač“

10-06-2013
Foto: Pozvánka na kurz „Kováč - podkúvač“Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás pozýva na školenie „Kováč - podkúvač“, ktorého 1. časť sa uskutoční v termíne od 9. – 19. septembra 2013...

Pozvánka

03-06-2013
na seminár „Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a odvodenými produktami (VŽP/OP) - kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov – zber, preprava, sklady, predbežné spracovanie“

Moderné technológie pre drevospracujúci priemysel

21-05-2013
pozvánka na slovensko-nemeckú konferenciu

Právny rámec pre odpadové hospodárstvo, výklad na podmienky rezortu pôdohospodárstva SR

15-03-2013
pozvánka na odborný seminár, ktorý je určený hlavne pre subjekty pôdohospodárskej praxe

Odborný seminár pre širokú ovocinársku a vinohradnícku verejnosť „Noví škodcovia ovocných druhov a viniča“.

04-03-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným kontaktným bodom SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA organizujú dňa 22. 3. 2013 v budove Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Botanická 17, 842 13 Bratislava, odborný seminár pre ...


Pozvánka na seminár

22-11-2012
"Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín"
so zameraním na okrasné rastlinné druhy, dreviny, verejnú zeleň a medzinárodný obchod s rastlinami a rastlinným materiálom

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood