Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

16-03-2011

Sledované ciele

  • zefektívnenie využitia existujúcej spracovateľskej kapacity,
  • zlepšenie pracovných a hygienických podmienok alebo kvality produktov,
  • zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
  • zavádzanie nových technológií alebo vývoj inovačných výrobných metód.

Podporované aktivity

Aktivita 1: Technické vybavenie a modernizácia existujúcich spracovateľských jednotiek, čo zahŕňa:
- modernizáciu existujúcich spracovateľských jednotiek vrátane technológií;
- obstaranie nových technológií vrátane počítačového vybavenia a softvéru;
- nákup a zavedenie technológií a postupov na zlepšenie kvality výrobkovalebo na inováciu výrobného programu;
- rekonštrukciu a modernizáciu hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov;
- rekonštrukciu a modernizáciu technológií na znižovanie úrovne znečisťovania životného prostredia (napr. prvotné skladovanie a spracovanie odpadu, ako aj vybudovanie prípojky kanalizácie a prvotná úprava odpadových vôd, ktoré sa bezprostredne viažu k objektu spracovateľskej jednotky);
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich skladovacích priestorov;
- výstavba nových skladovacích priestorov.

Aktivita 2: Celoživotné vzdelávanie
- účasť na vzdelávacích a informačných aktivitách organizovaných v tuzemsku alebo v členských resp. pristupujúcich krajinách EÚ, s cieľom získavania a prehlbovania vedomostí a zručností v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry s prínosom pre prax, s nasledujúcim tematickým zameraním:
- ochrana životného prostredia (napr. legislatíva, výrobné metódy chrániace životné prostredie, normy v oblasti životného prostredia);
- prenos a využívanie poznatkov a výsledkov výskumu do spracovateľskej praxe (napr. technologické inovácie spracovateľských systémov, informačné technológie);
- poznatky v oblastiach súvisiacich so spracovaním produktov rybolovu a akvakultúry: postupy, technológie, výrobky, zvyšovanie efektivity, kvalita a bezpečnosť potravín, techniky marketingu v sektore rybného hospodárstva (napr. legislatíva, najnovšie trendy).
- Druhy aktivít, na ktorých je účasť podporovaná:

  • Vzdelávacie aktivity (napr.: semináre, kurzy, školenia);
  • Informačné aktivity (napr.: konferencie, semináre, workshopy, výstavy);
  • Krátkodobé stáže (v rozsahu max. 2 týždne pre 2 účastníkov počas kalendárneho roka).

Prijímateľ
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: podielové financovanie (platba systémom refundácie)
Typ investície: zisková

Intenzita podpory
Podpora je obmedzená na mikropodniky, malé a stredné podniky21 s prioritou na mikropodniky a malé podniky (v súlade s článkom 29(4)/35(3) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF).
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: min. 15 000 EUR, max. 1 000 000 EUR.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Metodickej príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z  „OP RH“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke PPA na adrese: www.apa.sk /sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood