Facebook Statistics

Os 2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie sa zameriava na podporu rozšírenia, rekonštrukcie a modernizáciu zariadení využívaných na hospodársky chov rýb, výstavby nových produkčných zariadení v akvakultúre, výstavby malých predajní na priamy predaj s možnosťou úpravy produktov akvakultúry.
Žiadateľ: mikro, malé a stredné podniky zaoberajúce sa akvakultúrou

(viac)

Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
V rámci opatrenia je podporovaná modernizácia existujúcich spracovateľských jednotiek, nákup a zavedenie nových technológií a postupov, modernizácia technológií na znižovanie úrovne znečisťovania prostredia. Podpora sa poskytuje aj na rekonštrukciu alebo výstavbu skladových priestorov, a na projekty celoživotného vzdelávania.
Žiadateľ: podnikatelia v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry.

(viac)