Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

ďalšie vzdelávanie

Pozvánka na odborný seminár

08-12-2008
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

Pozvánka na odbornú prednášku

04-12-2008
Právne aspekty a výkon kontroly v obchodných reťazcoch.
Skúsenosti Francúzskej republiky.

Pozvánka na odborný seminár

18-11-2008
VYUŽÍVANIE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE A POTRAVINÁRSTVE

Pozvánka na seminár

01-10-2008
AGROENVIRONMENTÁLNE INDIKÁTORY PRE PÔDOHOSPODÁRSTVO

Pozvánka na vedeckú konferenciu

01-10-2008
STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

29-09-2008
MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A KVALITY POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

07-05-2008
Vstupná príprava poradcov rezortu pôdohospodárstva

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

24-04-2008
Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy

Pozvánka na školenie

24-04-2008
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pozvánka na odborný seminár

24-04-2008
aplikácia zákona č. 278/1993 Z. z. o správa majetku štátu v znení neskorších predpisov vrátane NR SR schválenej novely účinnej od 1.6.2008

Pozvánka na informačno - odborné semináre

27-03-2008
k implementácii Programu rozvoja vidieka 2007-2013.

Pozvánky na vzdelávací kurz

14-03-2008
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

Pozvánka na vzdelávací kurz

20-12-2007
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood