Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!


Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!


Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 28.02.2020


Matečná rokovala s reťazcami kvôli koronavírusu


Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 02.03.2020


Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc


Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom ich podnikateľskej činnosti


Agrorezort chce zvýšiť dostupnosť potravín v menších obciach


Matečná: Opozícia financovaná z peňazí developerov chce sprivatizovať petržalské závodisko


Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska


Agrorezort začal bojovať proti dezinformáciám v starostlivosti o psy


Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu


Prímestské a mestské lesy Bratislavy budú obhospodarované novým spôsobom na základe vedeckej štúdie