Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu predsedu a členov DR LESY Slovenskej republiky, štány podnik

15-06-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu predsedu a na funkciu člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa uskutoční dňa 22. júna 2022 o 09.00 hod. a o 10.15 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam členov výberovej komisie

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli v stanovenom termíne doručené 2 žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Dňa 30. mája 2022 sa uskutočnilo úvodné rokovanie členov výberovej komisie za účelom administratívnej kontroly doručených žiadostí – prihlášok uchádzačov. Výberová komisia na svojom rokovaní po kontrole doručených žiadostí od dvoch uchádzačov skonštatovala splnenie predpokladov a uvedení uchádzači budú pozvaní na výberové konanie (v abecednom poradí):  

Mgr. Ing. Štefan Čeľovský
Ing. Tibor Jančok

 

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli v stanovenom termíne doručené 4 žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Dňa 30. mája 2022 sa uskutočnilo úvodné rokovanie členov výberovej komisie za účelom administratívnej kontroly doručených žiadostí – prihlášok uchádzačov. Výberová komisia na svojom rokovaní po kontrole doručených žiadostí uchádzačov skonštatovala splnenie predpokladov a všetci uvedení uchádzači budú pozvaní na výberové konanie (v abecednom poradí):

Ing. Alexander Čarný
Ing. Mgr. Štefan Čeľovský
Ing. Pavol László
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.