Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

13-06-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa uskutoční dňa
20. júna 2022
od 08.00 hod., verejné vypočutie uchádzača bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže tiež sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie slido.com.  Prístupové kódy pre položenie otázok jednotlivým uchádzačom budú zverejnené pred začiatkom verejného vypočutia konkrétneho uchádzača. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Ing. Tibor Danáč, MSc.
Ing. Peter Davidov
Ing. Tomáš Hanulík
Ing. Igor Hubinský

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood