Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

05-09-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa uskutoční dňa
12. septembra 2022
od 08.00 hod., verejné vypočutie uchádzača bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže tiež sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie slido.com.  Prístupové kódy pre položenie otázok jednotlivým uchádzačom budú zverejnené pred začiatkom verejného vypočutia konkrétneho uchádzača. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli doručené v stanovenom termíne štyri žiadosti a prihlášky uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Dňa 24. augusta 2022 sa uskutočnilo úvodné rokovanie členov výberovej komisie za účelom administratívnej kontroly doručených žiadostí – prihlášok uchádzačov. Výberová komisia na svojom rokovaní po kontrole všetkých doručených žiadostí od uchádzačov skonštatovala splnenie predpokladov a uvedení uchádzači budú pozvaní na výberové konanie (v abecednom poradí):

JUDr. Tomáš Balážik
Ing. Viliam Mokráň
Ing. Jozef Pavle
Ing. Michal Urban