Facebook Statistics

INTERREG IIIA SR-ČR – programový doplnok Program Iniciatívy Spoločenstva 2004 – 2006

01-10-2004

Programový doplnok Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA je spracovaný v súlade s Nariadením 1260/1999 EU a nadväzných usmernení týkajúcich sa vypracovania programov INTERREG v krajinách, ktoré pristúpili do EU.

Programový dokument Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika bol schválený Komisiou EÚ dňa 21.10.2004 a je v plnom rozsahu záväzný.

Programový doplnok oboznamuje užívateľov s celým cyklom programu INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika a spresňuje niektoré časti Programového dokumentu, a to predovšetkým v častiach popisu jednotlivých opatrení, ktoré pre žiadateľa predstavujú oblasti, na ktoré môže získať podporu zo ŠF v rámci tohto programu, a popisu implementácie programu.

Náplň a činnosti Riadiaceho a Národného orgánu ako aj jednotlivých výborov sú uvedené v Programovom dokumente.

Programový doplnok pozostáva zo štyroch kapitol.

Kapitola 1 obsahuje všeobecné informácie o Programe.

Kapitola 2 presne popisuje jednotlivé opatrenia na základe čoho sa budú orientovať ako záujemcovia o finančnú podporu, tak evaluátori týchto žiadostí.

Kapitola 3 pojednáva o procedurálnych postupoch a kritériách hodnotenia a výberu návrhov žiadostí o finančný príspevok.

Súčasťou Programového doplnku sú prílohy, ktoré uvádzajú Kontaktné adresy Spoločného technického sekretariátu, Kontaktné adresy sprostredkovateľských subjektov, Zoznam konečných prijímateľov, Cieľové skupiny a Info-list. Dokument obsahuje aj skratky.

Programový doplnok je určený pre všetkých účastníkov využitia Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA v Slovensko – českom prihraničnom regióne, predovšetkým pre Riadiaci a Národný orgán, Sprostredkovateľské subjekty, Spoločný technický sekretariát, ale i pre konečných prijímateľov.

Dokument na stiahnutie :  doc icon