Facebook Statistics
Značka Kvality

Ktoré náklady patria do nákladov na prípravu projektu?

15-06-2010

Náklady, ktoré predstavujú maximálne 10% celkových oprávnených nákladov projektu a vznikli po 1.5.2004 a pred oficiálnym začiatkom projektu zadefinovanom v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

  • Príprava plánov
  • Štúdie uskutočniteľnosti
  • Výskumy
  • Náklady na povolenia
  • Náklady spojené s prekladom žiadosti o NFP (oprávnené jazyky: maďarský, slovenský, anglický a ukrajinský)
  • Náklady súvisiace s organizovaním porád s projektovými partnermi a cestovné náklady, ak možno preukázať, že tieto náklady súvisia s prípravou projektových činností.

Náklady na prípravu musia byť uvedené v žiadosti a k žiadosti musia byť pripojené potrebné podporné dokumenty.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood