Facebook Statistics

Minister Ján Mičovský absolvoval rokovania v Poznani

29-09-2020

Od júla 2020 predsedá Vyšehradskej skupine ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Poľsko. Aj preto sa 27.-28. septembra 2020 dejiskom rokovaní ministrov Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) stalo mesto Poznaň. Tentoraz bolo stretnutie obohatené o ministrov ďalších 7 štátov EÚ: Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.

SR zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Témy ako Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a uplatňovanie nových technológií v poľnohospodárstve v kontexte klimatických výziev dominovali na dvojdňovom oficiálnom stretnutí ministrov krajín Vyšehradskej skupiny V4 + 7. Rokovania k SPP sa uskutočnili v kľúčovom období - pred októbrovou Radou AGRIFISH, na ktorej sa plánuje prijať spoločná pozícia Rady - tzv. Všeobecné smerovanie.

"Koordinácia v tomto kľúčovom období je absolútne nevyhnutná, preto veľmi oceňujem zorganizovanie tohto podujatia, a najmä jeho rozšírenú verziu o 7 krajín EÚ," uviedol Ján Mičovský.

Krajiny V4 budú musieť aktívne spolupracovať pri riešení dôsledkov pandémie koronavírusu a spolupracovať na obnovení sociálno-ekonomického života v regióne a EÚ.

"Z pohľadu SR považujem za kľúčové navýšenie percenta na viazané podpory príjmu, resp. jeho zachovanie minimálne na súčasnej úrovni. Tento nástroj je významný pri zvyšovaní potravinovej sebestačnosti a zachovaní zamestnanosti na vidieku. Vďaka nemu sa dajú podporiť citlivé sektory, ktoré zaznamenávajú v slovenských podmienkach pokles, čo v končenom dôsledku smeruje k pestrejšej druhovej skladbe poľnohospodárskej produkcie,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Nemenej dôležité je flexibilnejšie nastavenie ekoschém na úrovni EÚ tak, aby Slovensko mohlo pri ich nastavovaní zohľadniť svoje regionálne špecifiká a neprišlo o zdroje v prípade ich nevyčerpania, nakoľko sú pre členské štáty záväzné, ale pre poľnohospodárov sú naopak dobrovoľné. Pri nesprávnom nastavení ekoschém a následnom prepade financií, by nám totiž peniaze chýbali na podporu produkcie, ako aj na samotné ekoschémy, ktoré sú kľúčové pre naše ciele v environmentálnej oblasti,“ dodal šéf agrorezortu.

Pri téme o inováciách Ján Mičovský spomenul význam precízneho poľnohospodárstva, od ktorého si sľubuje nižšie zaťaženie životného prostredia a využívanie dronov - napríklad pri cielenej výžive a ochrane porastov.

Ministri krajín V4+7 prijali na záver Spoločnú deklaráciu k SPP, ktorú chcú predstaviť na októbrovej Rade AGRIFISH.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood