Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky.

18-12-2023

Názov a sídlo organizácie:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, potravinárske, prírodovedné, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax:

 • minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky: 

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Bezúhonnosť
 • Povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • Predloženie Koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC
 • Znalosť právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti; základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti
 • Manažérske schopnosti a zručnosti, komunikačné schopnosti, analytické a koncepčné myslenie, riadiace a organizačné schopnosti

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4 (uchádzač overí každú stranu vlastnoručným podpisom). Pri spracovaní koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, označenia pozície a preukázania obdobia riadiacej praxe vo formáte od/do – deň/mesiac/rok)
 • Motivačný list – uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu generálneho riaditeľa, svoje skúsenosti z doterajšej praxe v riadiacej funkcii, svoj potenciálny prínos pre príspevkovú organizáciu a zriaďovateľa/zakladateľa v tejto funkcii
 • Koncepcia fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC – v rozsahu max. 10 strán A4 a uchádzač overí každú stranu vlastnoručným podpisom
 • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch
 • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
 • Písomný súhlas so zverejnením Koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (dokument na stiahnutie TU)

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou (odborný test) a pohovorom. Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK generálny riaditeľ NPPC“ do 13.01.2024 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood