Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry

08-03-2021

Informácia k predloženiu prihlášok do výberu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej ako „MPRV SR“) si dovoľuje touto cestou osloviť uchádzačku/uchádzača k prihláseniu sa do výberu na funkciu generálneho riaditeľa (GR) Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) (spolu ďalej ako „GR PPA“).

GR PPA riadi PPA, zastupuje ju navonok a za svoju činnosť sa zodpovedá ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. GR PPA určuje strategické smerovnie, je štatutárnym orgánom a komunikuje s Európskou komisiou. PPA je v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom štátnej správy pri poskytovaní podpôr a dotácií.

Pôdohospodárska platobná agentúra  je rozpočtovou organizáciou prepojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Činnosti spojené s poskytovaním podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka vykonáva len na základe akreditácie udelenej MPRV SR. Sídlom PPA je  Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si PPA vytvára regionálne pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti. Štatutárnym orgánom je GR PPA, ktorý riadi jej činnosť a je oprávnený konať v jej mene.

MPRV SR si uvedomuje dôležitosť, extrémnu náročnosť a spoločenskú zodpovednosť danej pozície a preto hľadá uchádzačku/uchádzača, ktorá/ý má mimoriadne manažérske schopnosti, vysokú mieru integrity a odborné znalosti na danú pozíciu.

GR PPA zodpovedá najmä za:

 • zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších prepisov, príslušných právne záväzných aktov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a úloh podľa osobitného predpisu na základe splnomocnenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • procesy výkonu a zúčtovania platieb zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ,
 • ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty podľa osobitných predpisov za porušenie finančnej disciplíny prijímateľov pri nakladaní s prostriedkami EÚ a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie programov SR a EÚ poskytnutými platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,
 • zabezpečenie monitorovania činností vykonávaných PPA s cieľom získavania informácií o nich, posudzovania úrovne ich vykonávania, oznamovania zistených nedostatkov a ich odstraňovania.

Funkčné obdobie GR PPA nie je časovo ohraničené. GR PPA bude pri vymenovaní priznaný osobný plat stanovený ministrom MPRV SR. GR PPA menuje minister MPRV SR.

MPRV SR sa rozhodlo vyhlásiť výberový rozhovor s cieľom transparentným a verejným spôsobom nájsť vhodnú uchádzačku/uchádzača na túto pozíciu. Za týmto účelom zriaďuje výberovú komisiu, ktorá ministrovi MPRV SR odporučí najvhodnejšieho uchádzača. Výberový rozhovor bude viesť a hodnotiť výberová komisia vedená štátnym tajomníkom MPRV SR Ing. Martinom Feckom.

Výberový rozhovor má jedno kolo. Spočíva vo verejnom rozhovore vedeným výberovou komisiou, v zmysle Metodiky vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov a obhajobe predloženého projektu s názvom: Projekt zabezpečenia transparentnosti, modernizácie, digitalizácie a zlepšenia reputácie PPA, vrátane vízie GR o ďalšom smerovaní a rozvoji PPA (ďalej ako „Projekt PPA“).

Projekt PPA vypracujú uchádzači vychádzajúc najmä zo štatútu PPA, organizačného poriadku PPA, výročných správ PPA a ostatných informácií a dokumentov týkajúcich fungovania PPA dostupných na stránkach PPA: https://www.apa.sk/zakladne-udaje; https://www.apa.sk/vyrocne-spravy-ppa, ako aj podmienok a odporúčaní Európskej komisie. Očakáva sa, že projekt PPA bude obsahovať vlastnú víziu rozvoja PPA, ktorá sa môže opierať aj o inšpirácie podobných fungujúcich agentúr v zahraničí.

Harmonogram výberu GR PPA:1

 • 8.marec 2021 – vyhlásenie výberového rozhovoru a zverejnenie členov výberovej komisie a rokovacieho poriadku komisie na webovej stránke MPRV SR
 • 6. apríl 2021 - zaslanie požadovaných podkladov a projektu PPA od uchádzačov v požadovanom termíne na emailovú adresu: [email protected] a originály dokladov je potrebné doručiť v deň konania výberového rozhovoru
 • 6. – 9. apríl 2021 - overenie splnenia požiadaviek na GR PPA pod gesciou predsedu VK – administratívna kontrola
 • 12. apríl 2021 - zaslanie mailovej pozvánky na výberový rozhovor uchádzačom, ktorí splnia podmienky
 • 19. apríl 2021 - výberový rozhovor uchádzačov pred výberovou komisiou sa bude konať v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.
 • Vymenovanie vybranej uchádzačky/vybraného uchádzača ministrom MPRV SR (predpokladaný termín máj - jún 2021)

Určenie médií, v ktorých bude oznam o vyhlásení výberového konania uverejnený: webové sídlo ministerstva, sociálne siete ministerstva, tlačová agentúra TASR a inzercia v tlači.


1 MPRV SR si vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku a v Európe, vyhradzuje možnosť úpravy termínov a formy vedenia výberového rozhovoru.

 

Podmienky, predpoklady a požiadavky pre výberový rozhovor

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Riadiaca prax: minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii
Znalosť slovenského, resp. českého jazyka
Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk  - minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky,2 (doklad nie starší ako 5 rokov, resp. čestné vyhlásenie o preukázaní jazykovej znalosti na požadovanej úrovni)


2 Dostupné na: https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference

 

Špecifické kritériá a požiadavky:

Predloženie Projektu PPA, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán vo formáte A4. 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového rozhovoru
 • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Fotokópia dokladu o preukázaní jazykovej znalosti na požadovanej úrovni nie starší ako 5 rokov, respektíve čestné vyhlásenie o preukázaní jazykovej znalosti na požadovanej úrovni
 • Čestné vyhlásenie uchádzačky/uchádzača, že nemá vedomosť o problémoch súvisiacich s výkonom jeho predchádzajúcich zamestnaní, ktoré by boli  predmetom verejnej diskusie
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe (upresnenie trvania riadiacej praxe podľa mesiacov)
 • Projekt PPA– v rozsahu max. 10 strán vo formáte A4
 • Predloženie troch referencií vo forme listu s uvedením kontaktných údajov a pracovnej pozície osoby poskytujúcej referencie. Referencie majú osvedčiť predovšetkým integritu a manažérske schopnosti uchádzača
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
 • Súhlas so zverejnením životopisu a projektu PPA
 • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov a zverejnením osobných údajov (príloha č.1) pre potreby výberového rozhovoru v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MPRV SR stanovilo kontaktnú osobu pre výberový rozhovor na GR PPA: Mgr. Vladimíra Winklera; [email protected]; +421 2 59 266 249

Spôsob predloženia prihlášky o zaradenie do výberového rozhovoru:

Žiadosť o prihlásenie do výberového rozhovoru spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 6. apríla 2021 (naskenované originály) v elektronickej podobe na adresu [email protected] a originály dokladov v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VR GR Pôdohospodárska platobná agentúra“  v deň konania výberového rozhovoru.

Príloha:

 1. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača

Zriadenie výberovej komisie

Výberový rozhovor uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriaďuje a jej členov a 2 náhradníkov vymenúva a odvoláva minister. Za činnosť výberovej komisie zodpovedá predseda výberovej komisie. Výberová komisia má 15 členov a skladá sa z predsedu a z 14 ďalších členov. Počet členov výberovej komisie musí byť nepárny. Predsedom výberovej komisie je štátny tajomník ministerstva. Člen výberovej komisie nesmie byť uchádzačom na funkciu generálneho riaditeľa PPA. Ak člen komisie zistí, že môže byť predpojatý, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu ministrovi; minister takéhoto člena odvolá a menuje nového člena výberovej komisie. Členovia výberovej komisie sa pred výberovým rozhovorom zúčastnia školenia k Metodike vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov.

Žiadosti o účasť spolu s priloženými dokladmi na výberový rozhovor posúdi a administratívnu kontrolu vykoná predseda výberovej komisie spolu s tajomníkmi komisie a 2 členmi výberovej komisie poverenými ministrom. Administratívnou kontrolou žiadostí o účasť na výberovom rozhovore sa rozumie predovšetkým kontrola:

 1. dodržanie lehoty na doručenie žiadosti,
 2. úplnosti obsahu žiadosti a priložených dokumentov,
 3. splnenie podmienok, predpokladov a požiadaviek pre výberový rozhovor na funkciu generálneho riaditeľa PPA.

Výberová komisia je oprávnená vyžiadať si v prípade pochybnosti originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak na základe predloženej kópie dokladu nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie požiadaviek.

Výberová komisia zostaví zoznam uchádzačov, ktorých žiadosť o účasť na výberovom rozhovore úspešne prešla administratívnou kontrolou. Vybraných uchádzačov osobný úrad ministerstva pozve na výberový rozhovor pozvánkou. V pozvánke bude uvedený dátum, miesto a čas konania výberového rozhovoru. MPRV SR zverejní dátum, miesto a čas konania výberového rozhovoru aj na webovom sídle ministerstva, spolu so zoznamom uchádzačov pozvaných na výberový rozhovor a informáciou o spôsobe technického a organizačného zabezpečenia výberového rozhovoru pre verejnosť - formou verejného záznamu výberového rozhovoru.

Výberová komisia sa riadi rokovacím protokolom a etickým kódexom výberovej komisie, schválenými predsedom komisie.

Priebeh a vyhodnotenie výberového rozhovoru

 • Výberový rozhovor sa uskutočňuje vypočutím každého uchádzača jednotlivo, v dĺžke trvania 30 - 60 minút.
 • Uchádzačka/uchádzač max. 10 minút prezentuje Projekt PPA.
 • Po prezentácii nasleduje priestor pre otázky členov výberovej komisie, najviac v rozmedzí 20 až 50 minút.
 • Každý člen výberovej komisie hodnotí každého uchádzača jednotlivo, a to pridelením bodov podľa hodnotiaceho systému podmienok výberového rozhovoru.
 • Účelom verejného rozhovoru je overenie odborných a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie GR PPA.
 • U uchádzačov bude výberová komisia okrem iného vyhodnocovať aj nasledovné schopnosti a skúsenosti:
  • riadiaca, koordinačná a metodická skúsenosť v  oblasti prípravy a realizácie implementácie projektov z verejných zdrojov
  • skúsenosti z oblasti finančného manažmentu a controllingu
  • analytické myslenie, integrita osobnosti, schopnosť efektívnej komunikácie, samostatnosť v  rozhodovaní, schopnosť podávať dlhodobo vysoký individuálny pracovný výkon, schopnosť efektívneho vedenia ľudí, prezentačné schopnosti, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty.
 • Z priebehu výberového rozhovoru sa zhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje prezenčnú listinu s menami, priezviskami a podpismi členov výberovej komisie, uchádzačov, prijaté rozhodnutia, a ak je to vhodné, aj stručný opis priebehu.
 • Na základe výsledkov hodnotenia uchádzačov výberová komisia na neverejnom rokovaní zostaví výsledný zoznam uchádzačov, ktorý obsahuje poradie všetkých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového rozhovoru a to podľa celkových bodov hodnotenia. Komisia oznámi uchádzačom výsledky výberového rozhovoru písomnou formou nasledujúci deň po ukončení výberových rozhovorov. Zápisnicu s výsledkami a menom uchádzačky/uchádzača, ktorá/ý získala/l najvyšší počet bodov, doručí predseda komisie ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s odporučením menovať ho do funkcie generálneho riaditeľa PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)