Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

21-12-2021

Názov a sídlo organizácie:

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Výstavná 4
949 01 Nitra

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Riadiaca prax: minimálne 3 roky

Špecifické kritériá a požiadavky:

Znalosť súčasných podmienok agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, znalosť legislatívy a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku, predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik so zreteľom na súčasnú situáciu.

Manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť a ovládanie cudzích jazykov, skúsenosti v oblasti PR, skúsenosti s organizovaním výstav na národnej a medzinárodnej úrovni, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Stratégia a koncepcia rozvoja štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik (v rozsahu max. 10 strán A4)
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie do výberového konania a v prílohách – požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so zverejnením stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (dokument na stiahnutie TU)

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.“ do 11.01.2022 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava