Facebook Statistics

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik

27-08-2020

Názov a sídlo organizácie:

Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská 29
825 63 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, prírodovedné, technické, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva súvisiacich s problematikou hydromeliorácií; znalosť ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou štátneho podniku.

Manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont), formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4.  Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané je: znalosť anglického jazyka, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Osobný dotazník
  • Návrh stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont – v rozsahu max. 10 strán A4)
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania. Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Hydromeliorácie, štátny podnik“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava