Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

07-12-2023

Názov a sídlo organizácie:

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Starohájska 29
852 27 Bratislava

Podmienky, predpoklady a požiadavky pre výberové konanie

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax:

 • minimálne 5 rokov

Špecifické kritériá a požiadavky: 

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Bezúhonnosť
 • Predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
 • Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku
 • Manažérske schopnosti a zručnosti, komunikačné schopnosti, analytické a koncepčné myslenie, riadiace a organizačné schopnosti

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4 (uchádzač overí vlastnoručným podpisom každú stranu). Pri spracovaní stratégie a koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.​

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, označenia pozície a preukázania obdobia riadiacej praxe vo formáte od/do – deň/mesiac/rok)
 • Motivačný list – uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu riaditeľa, svoje skúsenosti z doterajšej praxe v riadiacej funkcii, svoj potenciálny prínos pre štátny podnik a zakladateľa v tejto funkcii
 • Stratégia a koncepcia rozvoja Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik – v rozsahu max. 10 strán A4 a uchádzač overí každú stranu vlastnoručným podpisom
 • Originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
 • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
 • Písomný súhlas so zverejnením Stratégie a koncepcie rozvoja Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  (dokument na stiahnutie TU).

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti - odborného testu a ústnej časti - osobného pohovoru. Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik“ do 31.12.2023 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood