Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa rozpočtovej organizácie Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied so sídlom v Nitre

19-06-2013

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, poľnohospodárskeho, resp. potravinárskeho alebo lesníckeho zamerania.

Prax  v oblasti výskumu v pôdohospodárstve minimálne 10 rokov.

Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti,  komunikačné a interpersonálne zručnosti, znalosť právnych predpisov z oblasti vedy a výskumu v Slovenskej republike. Znalosť výskumných programov na úrovni Európskej únie. Skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh pôdohospodárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Znalosť anglického jazyka je vítaná. Vyžaduje sa morálna bezúhonnosť.
 
Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu  o vzdelaní  a výpisom  z   registra trestov nie starším ako 3 mesiace  doručte do 4. júla 2013 na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobný úrad, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood