Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Závodisko, š.p.

27-08-2020

Názov a sídlo organizácie:

Závodisko, š.p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, prírodovedné, technické, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva súvisiacich s problematikou chovu koní a problematikou dostihovej prevádzky; všeobecná znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; znalosť zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka; manažérske, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Závodisko, štátny podnik v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont), formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4.  Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
 • Osobný dotazník
 • Návrh stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont – v rozsahu max. 10 strán A4)
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
 • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
 • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona
 • č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Závodisko, štátny podnik“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood