Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

23-07-2021

Názov a sídlo organizácie:

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
817 15 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: prírodovedné - odbor geodézia a kartografia, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Špecifické kritériá a požiadavky: manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť analytického a strategického myslenia, samostatnosť v rozhodovaní, komunikatívnosť, znalosť legislatívy súvisiacej so SPF.

Podmienkou účasti na výberovom pohovore je zaslanie návrhu koncepcie riadenia SPF, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4.  Pri spracovaní koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítaná je: znalosť cudzích jazykov, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového pohovoru
  • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
  • Návrh koncepcie riadenia SPF – v rozsahu max. 10 strán A4
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch
  • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberový pohovor sa uskutoční ústnou formou.

Úspešný uchádzač na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového pohovoru spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VP generálny riaditeľ SPF“ do 6. augusta 2021 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo doručenia osobne do podateľne služobného úradu) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Na prihlášky po stanovenom termíne sa neprihliada.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood