Facebook Statistics

Naliehavá žiadosť o vtáčej chrípke

03-02-2017

HPAI H5N8  v súčasnosti spôsobuje epizootickú nákazu v Európe, nakazených hydinárskych chovov je veľa, ako aj  vtákov chovaných v zajatí a taktiež druhov voľne žijúcich vtákov vo viac než desiatich krajinách. Za predpokladu jasných klinických prejavov, pasívny dohľad je považovaný za najúčinnejší prostriedok na zistenie infikovaných voľne žijúcich a domácich vtákov. Testovanie vzoriek z nových druhov a doposiaľ nenahlásených oblastí je kľúčom k určeniu geografického rozširovania HPAIV H5N8 v roku 2016 u voľne žijúcich vtákov. Sledovanie limitného počtu uhynutých voľne žijúcich vtákov v oblastiach, kde bol už nahlásený výskyt vtáčej chrípky je prospešné ak je relevantné vedieť, či je vírus stále prítomný v oblasti, alebo nie je, napríklad pred aplikovaním reštriktívnych opatrení s hydinou, ktorá má byť odstránená. Prísne opatrenia biologickej bezpečnosti sa implementujú a ponechávajú v platnosti ako najdôležitejšie z opatrení pre farmárov chovajúcich hydinu, aby sa predchádzalo prenosu HPAIV z voľne žijúcich vtákov na hydinu. Vydávanie príručiek o biologickej bezpečnosti pre jednotlivé typy chovov je naliehavo odporúčané, vzhľadom na to, že sa očakáva, že môžu mať silný vplyv na dosiahnutú úroveň biologickej bezpečnosti chovu. Toto sa prednostne realizuje počas obdobia mimo šírenia nákazy, aby sa zvýšila pripravenosť pri prepuknutí šírenia nákazy v budúcnosti. Lokalizáciu, rozsah kontroly a najmä monitorovanie oblastí spájaných s pozitívnymi nálezmi je najvhodnejšie zakladať na voľne žijúcom habitáte a doletovej vzdialenosti nakazených druhov voľne žijúcich vtákov. Odporúča sa zvyšovať povedomie o ostražitosti medzi chovateľmi hydiny v týchto oblastiach, aby sa zvýšil pasívny dohľad situácie, a aby boli implementované vylepšené opatrenia biologickej bezpečnosti, vrátane zadržania hydiny. Neexistuje žiaden vedecký dôkaz naznačujúci rôznu účinnosť ochranných opatrení k prenosu do hydinových chovov a následného šírenia HPAIV, ak sa berú do úvahy vírusy H5N8, H5N1 alebo iné zaznamenateľné vírusy.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4687


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood