Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Ochrana domáceho trhu s obilím

04-04-2023

S cieľom ochrániť slovenský trh pred lacnejším obilím z Ukrajiny sa dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), jeho podriadených organizácií a finančnej správy na spoločnom postupe pri kontrolách obilia prichádzajúceho cez hranice Slovenskej republiky. MPRV SR aj naďalej deklaruje podporu Ukrajine s vývozom obilia do tretích krajín, zároveň však chráni záujmy domácich pestovateľov obilia a európsky trh, na jeho vstupe cez naše územie.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) v uplynulých dňoch zrealizovala cielenú kontrolu obilia z Ukrajiny, ktorá preukázala, že obilie z Ukrajiny nepredstavuje zdravotné riziko. Spôsobuje však problémy našim pestovateľom a prevádzkovateľom sýpok. Preto sa agrorezort dohodol s finančnou správou na spoločných kontrolách kamiónov s obilím prichádzajúcich cez východnú hranicu: ,,Príslušníci finančnej správy budú na našej hranici plombovať všetky zásielky s obilím, ktoré budú tranzitovať ďalej. Tie, ktoré podľa dokumentov majú cieľ na Slovensku, budú kontrolované ŠVPS, ak je zásielka určená na potravinárske účely a pokiaľ je určená na osev a ako krmivo, skontroluje ju Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). Kontrolovať sa budú rezíduá pesticídov, iných látok a aj kvalitatívna trieda, ktorá musí byť na takej úrovni, ako požadujeme od domácich pestovateľov. Veríme, že takto zabezpečíme kontrolu nad všetkým dovážaným obilím nielen na ochranu domáceho, ale aj európskeho otvoreného trhu,“ vysvetlila generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská.

Ukrajina je tretinovým svetovým producentom hustosiatych obilnín, ako potravinárska, kŕmna a technická pšenica, všetky druhy kukurice, repka olejná a slnečnica. Od útoku Ruska na Ukrajinu bol znemožnený vývoz obilia z čiernomorských prístavov, čo ohrozuje krajiny v Afrike a Ázii závislé od dovozu obilia a taktiež ekonomické záujmy Ukrajiny. Európska únia  v rámci solidarity a pomoci otvorila suchozemské koridory na prevoz obilia cez územia členských štátov, aby sa obilie dostalo do tretích krajín ohrozených hladomorom.

MPRV SR zriadilo emailovú adresu na nahlasovanie podnetov v súvislosti s dovozom obilia z Ukrajiny: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood